Persbericht Herziening oordeel Ombudsman

U zult ongetwijfeld de herziening van het oordeel van de nationale Ombudsman hebben gelezen nadat de SER en de borgingscommissie bezwaar hebben gemaakt op basis van het eerste rapport. Zoals u van ons mag verwachten zullen wij het hier niet bij laten. Het gaat tenslotte om de feiten en daar doet deze herziene uitspraak van de Ombudsman geen uitspraak over. Het lijkt bijna op de bestuurlijke procedures in Nederland, als je de procedurele stappen maar heb gevolgd, mag je de meest belachelijke projecten realiseren. Het gaat dan niet meer over het project, de feiten en gevolgen voor de omgeving maar of je je aan de procedurele regels heb gehouden. Kenmerkend is dan ook dat het doel (hier goede feiten/informatie) er niet meer toe doet.

Persbericht 2e rapport Ombudsman

Met vriendelijke groet,

Rob Rietveld

Open brief aan de Windbranche vereniging NWEA

Geachte heer Timmer,

Dank voor uw open brief aan mij naar aanleiding van mijn laatste blog waarin ik betoog dat het niet halen van die 6.000 MW windenergie op land helemaal niet zo desastreus is voor de klimaatdoelstellingen als de NWEA en natuur- en milieuorganisaties ons willen doen geloven. Ik waardeer de open en uitnodigend toon van uw brief en ik zal proberen diezelfde toon te raken.

Laat ik daarom beginnen met aan te geven waar u en ik het over eens zijn. Ten eerste, dat we met ons klimaat geen risico’s mogen nemen en dat we daarom de CO2 uitstoot zo snel mogelijk terug moeten dringen. Ten tweede, dat we daarom zo snel mogelijk moeten overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen van energie. En ten derde, dat windenergie – ook op land – daar een bijdrage aan kan leveren. Nee, dat laatste is geen vroom praatje: kijk naar onze daden. En ik verzeker u dat het ons door velen niet in dank wordt afgenomen dat wij op vele plekken met windondernemers aan tafel zitten, niet om hun plan tegen te houden, maar om voor omwonenden de beste deal uit het vuur te slepen, waarbij het beperken van overlast vaak belangrijker is dan geld.

U wilt niet vervallen in geruzie over cijfers en dat zal ik dan ook niet doen. Maar feit blijft dat windenergie op land in 2015 1 % bijdroeg aan het totale finale energieverbruik van ons land en 5,5 % aan het totale elektriciteitsverbruik. Vanwege die cijfers noemde ik de bijdrage van wind op land aan het verminderen van de CO2 uitstoot “onbetekenend”. U zegt dat die kwalificatie pijn doet omdat hij niet klopt en vanwege alle inspanningen van uw leden om windprojecten op een “goede manier” te realiseren. Ik stel daarom een compromis voor: ik trek dat “onbetekenend” in als u niet meer het beeld oproept dat de klimaatdoelstellingen in gevaar komen als we die 6.000 MW niet zouden halen.

Ik ben blij dat u in uw reactie het belang van het betrekken van de omgeving benadrukt, maar waar onze wegen scheiden is dat voor u dat betrekken bestaat uit mee laten praten, terwijl wij een principiële stap verder willen gaan: niet alleen mee mogen praten, maar ook garanties zoals echte bescherming tegen overlast door geluid en slagschaduw en tegen waardedaling van huizen. Goed nabuurschap is niet alleen dat je met elkaar praat, maar ook dat je elkaar geen schade berokkent. Ik weet het: die garanties zijn niet allen een zaak van de windsector, maar ook van de overheid. Waarom schaart de NWEA zich niet aan onze kant om bij die overheid redelijke garanties voor omwonenden te bepleiten? Dat zal echt een slok op een borrel schelen als het om acceptatie gaat.

En als ik het dan toch heb over samen optrekken: waarom geeft u ons niet een duwtje in de rug om de stem van omwonenden te laten horen aan de vergadertafels waar de beslissingen worden genomen? Vindt u het eigenlijk ook niet (een beetje) gek dat de windsector en natuur- en milieuorganisatie aan tafel zitten in het Kernteam Wind op Land, terwijl daar geen enkele organisatie van omwonenden of van burgers bij zit? Hetzelfde geldt voor de Borgingscommissie van het Energieakkoord: eerst werd ons verzoek om mee te mogen onderhandelen afgewezen en omdat we er toen niet bij waren, mogen we nu niet meepraten! En hetzelfde geldt voor dat nieuwe Lerend Platform Energie en Omgeving: geen enkele organisatie vanuit omwonenden of burgers in het algemeen. Is dan eigenlijk niet heel merkwaardig als je wilt leren?

Maar laat ik teruggaan naar waar we het over eens zijn. Wij als NLVOW zijn natuurlijk ook een beetje Calimero: een brede achterban, maar qua menskracht de bekende halve man en paardenkop en qua middelen geen cent te makken. Tja, dan moet je soms hard en hoog van de toren blazen om nog gehoord te worden. Maar ik verzeker u dat als ik uw reactie op mijn blog mag opvatten als een uitgestoken hand, wij graag weer met u in gesprek gaan. Inderdaad: die energietransitie lukt alleen als we het samen doen.

Albert Koers
Voorzitter NLVOW

Algemene Ledenvergadering 9/12 Zwolle

ALGEMENE LEDENVERGADERING NLVOW
DOCUMENTAIRE “ONDERSTROOM” GEVOLGD DOOR DISCUSSIE
9 december 2016, Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL, Zwolle

pdf: uitnodiging ALV en Onderstroom 9-12-16

We hebben dit jaar een wat andere opzet van onze jaarlijkse bijeenkomst. Ook dit keer een
Algemene Ledenvergadering, maar nu niet gevolgd door een workshop over een inhoudelijk
onderwerp. In plaats daarvan willen we u een unieke documentaire laten zien en willen we
daarover met elkaar napraten over de vraag welke lessen er te trekken zijn uit wat u heeft
gezien en meebeleefd. Want die documentaire is meeslepend en soms aangrijpend.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
In de ALV zal het bestuur verantwoording afleggen over de activiteiten in het afgelopen jaar.
Daarnaast willen we met u in gesprek over de plannen die we hebben voor het volgende jaar.
Voorafgaand aan de vergadering ontvangt u per email informatie over elk van die onderwerpen.
Eén ding willen we nu vast aankondigen.
Het werk dat op ons bordje ligt is zo langzamerhand voor ons niet meer te behappen. Enerzijds is dat
een teken dat we goed bezig zijn – anderzijds zijn ook wij vrijwilligers met een beperkte hoeveelheid
tijd. We staan dus voor een keuze: ofwel steeeds vaker “nee” zeggen, ofwel op zoek gaan naar
versterking. Wij zouden willen kiezen voor het laatste, maar dan moeten er wel mensen opstaan die
ook aan de kar willen en kunnen trekken.

Pingjum

DOCUMENTAIRE
“Onderstroom” – de naam van de documentaire – is gemaakt door een professionele filmmaker, Jeroen
Hoogendoorn, en zal binnenkort in première gaan op het Rotterdamse filmfestival. Dat het om een
professionele productie gaat, blijkt ook uit het feit dat het VPRO programma Tegenlicht overweegt
Onderstroom uit te zenden. Het is dus bijzonder dat wij u die documentaire al eerder kunnen laten in
een z.g. “sneak preview”. Reden is dat onze voorzitter, Albert Koers, één van de hoofdpersonen is.
Jeroen Hoogendoorn heeft vier jaar jaar lang van heel dichtbij de besluitvorming over
windparken in de provincie Friesland gevolg. Het begon met een kleine actiegroep tegen de
plannen van de provincie en het groeide uit tot een burgerinitiatief dat de provincie aan de
zijlijn zette en dat landelijk brede aandacht trok Voorspraak in plaats van inspraak, heldere
kaders en voorwaarden voor projectontwikkelaars en bescherming van omwonenden met
daden in plaats van met woorden – daar ging het om in Fryslân Foar De Wyn. Een proces dat
uiteindelijk op niets uitliep omdat het door de Friese politiek om zeep werd gebracht.
Onderstroom is inmiddels meerdere keren vertoond in een zelfde soort sneak preview, soms
voor een paar mensen, soms voor grotere groepen. Elke keer maakte de documentaire diepe
indruk, zelfs op Haagse beleidsambtenaren. Mensen worden er persoonlijk door geraakt
omdat ook de emoties – woede, verdriet, machteloosheid – zichtbaar en invoelbaar worden.
U mag deze kans niet missen. Niet alleen vanwege het onderwerp windenergie, maar ook
vanwege de ruimere problematiek van de relatie tussen burgers en de overheid.

NAGESPREK
Hoe we het nagesprek gaan organiseren, zal afhangen van het aantal mensen in de zaal. In elk
geval zullen we zorgen voor een goede gespreksleider. Bijzonder is ook dat u de gelegenheid
hebt om één van de “acteurs” – onze voorzitter – in persoon te bevragen.
De ervaring van eerdere voorstellingen wijst uit dat een nagesprek al snel meer dan een uur
zal duren.

PROGRAMMA
12.30 – 13.00 Inloop, koffie en thee
13.00 – 14.00 Algemene Ledenvergadering
14.00 – 15.30 Onderstroom
15.30 – 16.00 Pauze
16.00 – 17.30 Nagesprek
17.30 – 18.00 Afsluitende borrel.

REGISTRATIE EN KOSTEN
Als u geen lid bent van de NLVOW, bent u ook welkom, maar dan moet u wel eerst even lid worden.
Dat kunt u ter plekke doen voor € 5,00.
Leden en nog-niet-leden svp vooraf aanmelden bij de secretaris van de NLVOW, Wouter
Vogelesang. Zijn email adres: wouter.vogelesang@nlvow.nl.
Om de kas van de vereniging te ontzien vragen wij u om een bijdrage in de kosten van zaalhuur,
apparatuur, koffie, thee en borrel van € 10,00. Als u ook lid wilt worden, wordt dat dus € 15.00. U
kunt dit bedrag overmaken op NL88 INGB 0006 2326 26 t.n.v. de NLVOW, dan wel ter plaatse
voldoen.
De filmmaker stelt de documentaire gratis ter beschikking, ook omdat velen in de NLVOW achterban
hebben meegedaan aan de crowdfunding campagne om die documentaire technisch in orde te maken.
**********
Mocht u al vast een indruk willen hebben van de documentaire klik dan op deze link:

http://www.onderstroom.net/

Mede dank zij de ruimhartige ondersteuning van heel veel leden en belangstellenden van de
NLVOW, is de financiering voor deze film inmiddels gesloten.

Nationale Ombudsman: “De onderzochte gedraging van de SER is niet behoorlijk”

NLVOW/NKPW  Ombudsman
Persbericht rapport Ombudsman
 
Nationale Ombudsman
Rapport Ombudsman SER info Windenergie
 
NRC
Ombudsman: Nijpels is eenzijdig over windenergie 
 
NRC
Ed Nijpels, pleitbezorger van groene energie, en de Sociaal-Economische Raad onderschatten waardedaling huizen en slaapproblemen nabij windmolens.

Persbericht Nationale Ombudsman: “De onderzochte gedraging van de SER is niet behoorlijk”

Schettens/Schagen, 5 november 2016

De Nationale Ombudsman tikt de SER op de vingers vanwege het publiceren van onvolledige en eenzijdige informatie over windparken en hun gevolgen voor omwonenden. Fred Jansen, voorzitter van het NKPW: “Wat de Ombudsman in feite zegt is dat Ed Nijpels en de Borgingscommissie Energieakkoord onder de vlag van “factfinding” halve en hele onwaarheden verkondigen.” Albert Koers, voorzitter van de NLVOW: “Dit is de tweede keer dat de Ombudsman vaststelt dat de overheid misleidende informatie verschaft over windenergie op land. Extra treurig dat zelfs de SER hieraan mee doet.”

De pretentie: factchecking
In februari 2015 kondigde Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, aan dat de Sociaal-Economische Raad, de SER, een online “Factchecker Energieakkoord” zou gaan publiceren “met objectieve informatie voor burgers en bedrijven”. Dit omdat er over volgens hem over dat onderwerp soms verhitte discussies worden gevoerd die niet altijd op feiten zijn gebaseerd.

Een prima initiatief zou je zeggen want de heer Nijpels had en heeft helemaal gelijk: de discussies zijn soms verhit en, ja, ze zijn niet altijd gebaseerd op feiten. Maar dit vereist wel dat de informatie op die “Factchecker Energieakkoord” absoluut juist, volledig en betrouwbaar is. En al helemaal als de informatie wordt gepresenteerd onder de vlag van de SER.

De realiteit: niks facts!
Er staan inmiddels vijf “factcheckers” op de site van de SER. De derde en de vierde daarvan gaan over windenergie. Hier gaat het om de derde gepubliceerd op 11 september 2015 onder de titel: Stelling: ‘Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens’. Laat dat nu een onderwerp zijn waar wij – het Nationaal Kritisch Platform Windenergie en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines – verstand van hebben en dus lazen we die tekst grondig door. Met als conclusie dat er in een stukje tekst van iets meer dan 3 pagina’s en ruimt 1700 woorden in totaal 38 uitspraken worden gedaan die ofwel onvolledig, ofwel tendentieus, ofwel onjuist zijn – en soms alle drie tegelijk. Zie www.nkpw.nl/index.php/archief/nieuws/1905-nkpw-en-nlvow-klacht-bij-ombudsman-tegen-ser of www.nlvow.nl/2016/03/persbericht-klacht-nationale-ombudsman/ of www.nlvow.nl/2016/03/persbericht-klacht-nationale-ombudsman/

Wat de tekst vooral doet is de stelling ontkrachten door zo ongeveer elk denkbaar argument aan te voeren om aan te tonen dat het met die overlast wel meevalt en dat omwonenden wel degelijk kunnen profiteren van windparken. Op een website van de SER!
Actie en reactie
En dus besloten we de heer Nijpels er op te wijzen dat die factchecker helemaal geen feiten checkt – eerder integendeel. Zijn reactie? De grootst denkbare dooddoener: dat we eerst maar eens een publicatie moesten lezen over het belang van windenergie. Beledigend! En dus een brief naar mevrouw Mariëtte Hamers, voorzitter van de SER, met de vraag of zij het goed vindt dat de SER website wordt gebruikt niet om de burger objectief te informeren, maar om onder valse vlag reclame te maken voor windenergie. Haar reactie: het is een ingewikkeld onderwerp, we denken er kennelijk anders over en wat in de factchecker staat, is al eerder gezegd door diverse ministers. Alsof alles uit de mond van een minister waarheid is.

De Ombudsman
En dus dienden we op 17 februari 2016 een klacht in bij de Nationale Ombudsman dat de informatie over windenergie op de website van de SER niet objectief en niet volledig is.
En daarin krijgen we dus nu volledig gelijk. Zelfs op twee fronten:
(1) dat de SER onze klacht niet adequaat heeft behandeld; en
(2) dat de informatie op de website inderdaad de toets der kritiek niet kan doorstaan.
Natuurlijk kan, zo zegt de Ombudsman, een factchecker nooit uitputtend zijn, maar dan moet je niet net doen alsof dat wel zo is. Daarom legt de Ombudsman nog maar eens uit wat verstaan moet worden onder “feiten”. Er had in elk geval naar de bronnen verwezen moeten worden, ook als die andere opvattingen naar voren brengen. Een hyperlink in een tekst is zo gemaakt, legt de Ombudsman uit.

Op twee punten gaat de Ombudsman specifiek in:
(1) dat de bewering dat huizenprijzen door de komst van een windpark maar weinig dalen gebaseerd is op verouderde informatie; en
(2) dat het niet aangaat de geluidsoverlast van windturbines te bagatelliseren en net te doen alsof slaapverstoring niets van doen heeft met gezondheidsproblemen.
Laten dat nu net twee van de belangrijkste punten zijn waarover wij ons al jaren druk maken!

En dus?
Dit is al de tweede keer dat de Nationale Ombudsman vaststelt dat de overheid onjuiste, onvolledige en/of eenzijdige informatie geeft over windenergie op land. Natuurlijk mag ook de overheid propaganda maken (bijvoorbeeld tegen de vele slechte gewoontes van haar burgers), maar wat absoluut niet mag is dat de overheid beweert objectieve informatie te verschaffen terwijl het in feite om propaganda gaat. En aan die doodzonde – in gewone mensentaal heet dat “liegen” – heeft de SER onder aanvoering van de heer Nijpels en met de gedoogsteun van mevrouw Hamer zich schuldig gemaakt in die factchecker nummer 3. En wie zegt ons dat dit ook niet gebeurt in al die andere zogenaamde “factcheckers”.

Het zal je maar gezegd worden: “De onderzochte gedraging van de SER is niet behoorlijk”. De Ombudsman beveelt de SER aan de factchecker te herzien op basis van zijn rapport en de brief van verzoekers. We zijn benieuwd.

Maar wat ons het meeste bezig houdt is deze vraag: hoe moeten wij en onze medeburgers in vredesnaam de overheid blijven vertrouwen als die overheid zich zo gedraagt?
Dr. Fred Jansen Prof. em. dr. Albert Koers
Voorzitter NKPW Voorzitter NLVOW

0224223142

0622371933

jhfj@xs4all.nl

a.w.koers@gmail.com

 

 

Onderzoek naar (overlast)feiten Yard Energy en Rabobank

Wij vragen uw medewerking!

(pdf) Onderzoek (overlast)feiten windenergieprojecten Yard

Annerveenschekanaal/Schettens, 22 september 2016

Wij zijn op zoek naar (overlast)feiten over de windenergieprojecten van Yard Energy

De NLVOW komt op voor de rechten van omwonenden, door zich in te zetten voor inspraak en aanspraak op rechten voorafgaande aan windturbineprojecten, maar zeker ook door zich in te zetten tegen overlast en hinder achteraf. De NLVOW richt zich na Aarhus nu op de OESO. Aarhus gaat over rechten van omwonenden voorafgaande aan windturbineprojecten, de OESO gaat over het wegnemen van alle hinder tijdens de bedrijfsvoering van windturbineprojecten.

Zoals u misschien weet heeft de NLVOW een klacht ingediend bij een VN Tribunaal in Genève tegen de Staat, omdat wij menen dat de Nederlandse overheid zich niet houdt aan het Verdrag van Aarhus bij het maken van plannen voor windenergie op land:  informatie is onvolledig en eenzijdig; burgers mogen pas wat zeggen als de echte besluiten al zijn genomen; en beroep instellen bij de Raad van State levert nooit wat op. Die klacht is in behandeling, maar het zal nog wel even duren voor we een uitspraak hebben.

Binnenkort dienen we ook een klacht in bij de Europese Commissie over dezelfde onderwerpen als in de Aarhus klacht want ook de EU stelt eisen aan het verschaffen van informatie en aan de deelname van burgers aan besluitvorming.  En we zijn bezig met het ontwikkelen van nog een paar andere juridische pijlen op onze boog. Binnenkort maar eens een blog om u bij te praten.

Bij één van die juridische acties hebben we nu uw hulp nodig.

Vorig jaar hebben we drie grote energiebedrijven (RWE, Vattenfall en Eneco) gevraagd aan te geven of en hoe ze voldoen aan de gedragscode van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. Ongeveer 35 landen, waaronder Nederland, zijn lid van die OESO. De OESO gedragscode is een ingewikkeld document – zie bijlage 1 voor een korte samenvatting – maar de kern is simpel: grote, multinationale bedrijven moeten hun buren netjes behandelen, ze mogen geen schade aanrichten aan de natuur en het milieu en als ze dat toch doen, moeten ze zorgen voor passende compensatie casu quo het wegnemen van de overlast. Dat alles geldt dus ook als Essent (RWE), Nuon (Vattenfall) of Eneco bij u in de buurt een windpark heeft of wil gaan bouwen. Gevolg van onze actie was en is dat sommige bedrijven beloofd hebben zich anders te zullen gaan gedragen. We houden strikt in de gaten of dit ook gebeurt en als dat niet zo is, dan starten we alsnog een formele procedure.

Na de energiebedrijven willen we nu ook de banken die windenergieprojecten financieren onder de loep nemen: ook die moeten zich als financierende partij aan de OESO gedragscode houden. We zijn begonnen met de Rabobank, omdat dat de grootste financier van windenergieprojecten op land is. En dus schreven we op 18 juni 2016 een brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, de heer ir. W. Draijer, met de vraag  of hij ons wilde uitleggen of en hoe de bank zich houdt aan de OESO code. Reactie daarop: een kort berichtje met de verzekering dat alles in dik in orde is. Met zo’n dooddoener nemen we natuurlijk geen genoegen, maar om er wat tegen te doen, moeten we wel de feiten hebben die bewijzen dat het helemaal niet dik in orde is.

En om aan die feiten te komen hebben we uw medewerking nodig.

Om het allemaal behapbaar te houden – we zijn ook maar vrijwilligers die het in onze vrije tijd moeten doen – hebben we besloten dat we ons in eerste instantie concentreren op Yard Energy want (vrijwel) alle windenergieprojecten van Yard worden gefinancierd door de Rabobank.  Yard is één van de grotere commerciële ontwikkelaars van windparken op land en we horen met regelmaat verhalen dat Yard weinig tot niets doet voor de omgeving en omwonenden. We weten inmiddels, dat Yard de maximale ruimte van de wet opzoekt, terwijl de OESO code letterlijk schrijft dat overlast weggenomen moet worden ook al eist de wet dat niet. De code verlangt juist bovenwettelijke maatregelen om álle uit de bedrijfsvoering voortvloeiende overlast weg te nemen. En als Yard zich niet aan de OESO code houdt, financiert de Rabobank de verkeerde windparken en houdt de Rabobank zich dus ook niet aan de OESO code

We zoeken dus naar feitelijke informatie over de vraag hoe Yard Energy omgaat met de omgeving en met omwonenden bij het realiseren en exploiteren van windparken. Welke maatregelen neemt Yard om waardevermindering van woningen volledig te compenseren? Op welke wijze worden maatregelen aan omwonenden aangeboden om geluidsoverlast weg te nemen? Zet Yard de windturbines volledig stil als er kans is op slagschaduw? Antwoorden op dit soort vragen en meer. Daarmee kunnen we beoordelen of Yard (en dus de Rabobank als financier) zich houdt aan de gedragscode van de OESO. Als dat niet zo is, gaan we met die informatie opnieuw naar de Raad van Bestuur van de Rabobank en als dat allemaal niet zou helpen, dienen we een klacht in tegen de Rabobank bij de OESO.

U zou ons dus zeer helpen als u de bijgevoegde de vragenlijst (pdf) Onderzoek (overlast)feiten windenergieprojecten Yard (word) 20160922 Onderzoek OESO Rabobank-Yardwilt invullen en aan ons terugsturen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Albert Koers                                                                                                                     Rob Rietveld

Voorzitter NLVOW                                                                                                        Directeur NLVOW

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Rietveld, telefoonnummer 06-46375095

Vereniging Eigen Huis en NLVOW gaan participatiewijzer windenergie opstellen

VEH: Omwonenden windparken voelen zich niet serieus gehoord

Lees hier de volledige onderzoeksresultaten

Amersfoort, 1 juni 2016

Het overgrote deel van de omwonenden van te bouwen windturbineparken vindt dat ze niet serieus genomen wordt bij de planvorming en inspraak. Slechts een schamele 11 procent is hier wel positief over, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder omwonenden van grote windturbine locaties. “Dit kan zo niet langer”, zegt Rob Mulder, directeurvan Vereniging Eigen Huis. “Hoewel alle partijen, dus ook overheid, initiatiefnemers, projectontwikkelaars en milieuorganisaties belang hebben bij een zo groot mogelijk draagvlak, komt inspraak vaak niet van de grond. We gaan daarom een handje helpen.” De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) en Vereniging Eigen Huis slaan de handen ineen om – op basis van praktijkervaringen van de achterban – te komen tot een “participatiewijzer windenergie”. Het gaat om een gereedschapskist met randvoorwaarden en praktische mogelijkheden om burgers actief te betrekken bij de planvorming en invloed te geven op de besluitvorming. Omdat er geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid gaan we met deze participatiewijzer naar de politiek om af te dwingen dat gemeenten, exploitanten etc. er per direct mee aan de slag moeten en verankerd wordt in de Omgevingswet.

Vereniging Eigen Huis deed onderzoek onder 3660 leden die in de omgeving wonen van één van de gebieden die (in de structuurvisie Windenergie op Land ) zijn aangewezen als locatie voor grote windparken. Twee derde van de ondervraagden geeft aan niet vanaf de beginfase van de plannen voor windturbines door overheid of initiatiefnemers goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen. De komst van het windpark in de omgeving wordt door de ondervraagden met gemengde gevoelens bekeken: Bijna 40 procent staat negatief tegenover de komst, een kwart bekijkt de komst positief. Over windenergie in algemene zin is een ruime meerderheid wel positief of zelfs zeer positief.

Er zijn dus grote mogelijkheden om te winnen aan acceptatie en zelfs draagvlak door meer recht te doen aan de belangen van omwonenden. NLVOW en leden van Vereniging Eigen Huis weten uit ervaring waar de belangen van de omwonenden nu in het gedrag komen, wat kan bijdragen aan acceptatie en wat juist niet. “Dat omwonenden zich nu door dossiers van 4000 pagina’s moeten ploeteren om te weten hoe de plannen nou echt in elkaar steken slaat natuurlijk nergens op”, aldus Rob Mulder. “Onze ambitie is hieraan een einde te maken en te zorgen van een burgervriendelijke aanpak waarbij de burger een positie heeft en zich gehoord voelt.”

Het onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis is eind februari uitgevoerd door Marlyse-Research onder leden van Vereniging Eigen Huis die in een postcodegebied wonen dat binnen 2 kilometer ligt van één van de in de structuurvisie Wind op Land genoemde gebieden. Het eindrapport en de deelrapporten van elk van de deelgebieden zijn beschikbaar op www.eigenhuis.nl

Persbericht Klacht Nationale Ombudsman

Annerveenschekanaal, 8 maart 2016 Logo nlvow

 

Onjuiste en tendentieuze informatie over windenergie van overheidsorgaan leidt tot klacht Nationale Ombudsman 

De NLVOW heeft, samen met het NKPW, een klacht ingediend tegen de Borgingscommissie Energieakkoord en/of de Sociaal Economische Raad bij mr Van Zutphen, nationale ombudsman. Reden voor deze klacht is de onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie over windenergie die als factchecker is gepubliceerd op de website van de SER. De heer Nijpels, voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord, liet in 2015 weten klaar te zijn met onzinverhalen over windmolens.  Hij beoogde het debat te beïnvloeden door zogenaamde factcheckers. Met aflevering drie van de factchecker ‘Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens” slaat de Borgingscommissie de plank volledig mis. De voordelen van windenergie worden systematisch zwaar aangezet en de nadelen, vooral voor omwonenden, systematisch afgezwakt. In totaal vond de NLVOW/NKPW 6 onjuistheden, 31 onvolledige opmerkingen en 36 tendentieus getinte opmerkingen.

Objectiviteit en onafhankelijkheid SER en Borgingscommissie staan ter discussie

Alle bezwaren en bedenkingen over de factchecker zijn vanzelfsprekend eerst voorgelegd aan de heer Nijpels en vervolgens aan mevrouw Hamel, voorzitter van de SER. Door de inhoudsloze reacties voelt de NLVOW zich nu genoodzaakt de Nationale Ombudsman in te schakelen. De klacht komt er op neer dat het in hoge mate onbehoorlijk is van een overheidsorgaan, of een voor de overheid optredende instantie, onjuiste, onvolledige  en/of tendentieuze informatie te verspreiden. In dit specifieke geval over windenergie zoals gepubliceerd op: www.energieakkoordser.nl Dit weegt extra zwaar vanwege de pretentie van objectiviteit en onafhankelijkheid waarmee de informatie wordt gepresenteerd. Het is voor de NLVOW onbegrijpelijk dat de SER zich als gezaghebbend instituut hiermee afficheert.

Onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie van de overheid staat niet op zichzelf

Los van bovengenoemde klacht, is deze vorm van informatie over windenergie van de kant van de overheid breder. Dit blijkt ook uit de klacht die de NLVOW tegen de Staat der Nederlanden heeft aangespannen bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus in Geneve. Eén van de gronden van die klacht is dat Nederland zich niet houdt aan de verplichtingen van het Verdrag om burgers tijdig en adequaat te informeren over milieuaangelegenheden. Dit geldt ook voor windenergie. De klacht is in behandeling.

NB. De beoordeling van de factchecker door de NLVOW/NKPW sturen wij op verzoek toe.

(pdf) Persbericht klacht Ombudsman

(pdf) Klacht Nationale Ombudsman

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl,  06 46 375 095

Oproep tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

NUON Park Lambertzwaag Noord-Holland

NUON Park Lambertzwaag Noord-Holland in 2005 gebouwd wordt nu vervangen inclusief fundering.

Maandag 17 november 2014 vergaderde de 2e kamer commissie over (wind)energie. Lees hier de moties die door verschillende kamerleden zijn ingediend. Agnes Mulder(CDA) riep minister Kamp op om een moreel appèl te doen aan initiatiefnemers voor wat betreft de plannen voor het  1op1 vervangen van jonge windturbines.

Uit maatschappelijk verantwoordelijkheid af te zien van deze plannen!

Luister hier naar de uitzending van BNR: www.bnr.nl/nieuws/564926-1411/goede-windmolens-vervangen-vanwege-subsidiestop

De ingediende moties zijn hier te vinden: www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A03677

Stemming  op 25 november 2015

 

 

 

 

Dubbele subsidie door vervangen jonge windturbines

Enercon windturbines bij Leiden (A4) worden al na 9 jaar vervangen

Enercon windturbines bij Leiden (A4) worden al na 9 jaar vervangen

Inventarisatie-1op1-Vervangingen-Windturbines-10-02-2015

In de Volkskrant van 17 november 2014 Windmolens vervangen om subsidie (pdf) wordt aandacht gegeven aan het onderzoek van de NLVOW naar het grote aantal aanvragen voor vervanging van jonge bestaande windmolens vanwege de extra subsidie. http://www.volkskrant.nl/binnenland/nog-goede-windmolens-worden-vervangen-vanwege-subsidiestop~a3791781/

Vragen van de 2e kamer

Naar aanleiding van antwoorden van minister Kamp op de vragen over 1op1 vervanging van jonge windturbines van 2e kamerlid Agnes Mulder (CDA): beantwoording-kamervragen-over-vervanging-windturbines

In de recente beantwoording van de minister van EZ op vragen van de 2e kamer over het vervangen van windturbines na de subsidie termijn maar voor het einde van de economische leverduur heeft de minister, naar onze mening, de kamer niet volledig geïnformeerd ten aanzien van het aantal turbines waar dit op gaat worden toegepast en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Wij vinden dat de gang van zaken rond dit onderwerp een dusdanige impact op de acceptatie van wind op land heeft, dat hier meer aandacht aan zou moeten worden gegeven.

De bevindingen

De NLVOW heeft een globale inventarisatie Inventarisatie-1op1-Vervangingen-Windturbines-10-02-2015 (gecorrigeerde versie) uitgevoerd t.a.v. de windturbines waarvoor een vervangingsaanvraag loopt. Wij komen tot 175 turbines. Duidelijk meer dan door de minister is aangegeven. De windturbines zijn bovendien in de meeste gevallen niet ouder dan 10 jaar. Indien deze windturbines nog dit jaar worden vergund, dan kunnen zij aanspraak maken op meer dan 350 miljoen euro groene stroomsubsidie. Door een betere efficiëntie van de nieuwe turbine zal het aantal vollasturen wellicht licht toenemen, maar de vraag is of dit zoveel gemeenschapsgeld mag gaan kosten.

Subsidie regelingen meerdere malen aangepast

De subsidie voor windturbines is er op gebaseerd, dat in de eerste periode van de economische levensduur (10 jaar bij de MEP, 15 jaar bij de SDE) de oprichtingskosten van de turbine “terugverdiend” wordt. Daarna kan deze turbine nog 10-15 jaar mee waarbij er geproduceerd kan worden tegen de “normale” markt tarieven (zonder dat er subsidie nodig is). We praten dan alleen nog maar over grondvergoeding, onderhoud en rendementen. Deze laatste periode is met name winst door maatschappij en duurzaamheid. Omdat het “draaien” met subsidie lucratiever is, worden nu deze turbines vervangen en opnieuw aangemeld voor subsidie.

 

MEP SDE SDE+ NLVOW 2003

Dit kan je niet uitleggen aan de burgers

Het wordt nog slechter uit te leggen, als turbines die gesaneerd gaan worden (o.a. Noord–Holland Wieringermeer) en die een bepaalde dubbel-draaitijd krijgen toegewezen, nog voor de duur van deze dubbel-draaitijd + de proceduretijd van dit nieuwe windpark, ook gebruik gaan maken van deze regeling. Er is dan zelfs geen sprake meer van een periode na de subsidie waar we dus voor een marktconforme prijs (zonder subsidie) elektriciteit kunnen opwekken. Wat is het verschil met de subsidie die al aangevraagd is voor de vervanging van deze turbine in het nieuwe park? Er is hier dan duidelijk sprake van dubbele subsidie.

Dit laatste is echt niet meer uit te leggen aan de maatschappij, de omwonenden, waarvan u vraagt om de realisatie van wind op land, in hun eigen directie omgeving, te accepteren. Wie gelooft nu nog een exploitant/ontwikkelaar die zegt dit te doen vanuit duurzaamheid? Wij hebben getracht een eigen inschatting te maken wat dit aan extra subsidie gaat kosten zonder dat er een serieuze toename is van opgewekte windenergie.

Wij als NLVOW zetten ons niet in wegens de financiële consequenties van de keuze voor windenergie (op land) maar voor de belangen hierbij voor de omwonenden. Het, naar onze mening, verkwisten van maatschappelijk kapitaal die weer door diezelfde omwonenden mee moet worden opgebracht vinden wij wel tot onze taak behoren om onder uw aandacht te moeten brengen.

Kritische Provinciale Staten

In de provincie Noord-Holland, Friesland en Overijssel hebben verschillende politieke partijen ook al aandacht gevraagd voor deze gang van zaken.

VVD Fryslan Vragen 1op1 vervanging windturbines

VVD NH vragen over 1op1 windmolenvergunningen Hollands Kroon

PVV Overijssel Fractievoorzitter Dhr. E Mulder over het vervangen van jonge windturbines

 In de media

Business News Radio http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&audioId=2412361

 

RTL Een klein hiaatje in de wet!

 
 

Ontwikkeling en integratie duurzame energie; Lessons Learned From Germany

germany_lessonslearned_final_071014

1 SAMENVATTING
De afgelopen tien jaar is door goedbedoelde beleidsmakers in Duitsland en andere Europese landen beleid ontworpen voor hernieuwbare energie. De royale subsidies lijken nu onhoudbaar te worden, wat resulteert in diepe, onbedoelde gevolgen voor alle belanghebbenden in de industrie.

1. Beleidsmakers onderschatten de kosten van hernieuwbare subsidies en de invloed hiervan op de nationale economieën.

2. Retail prijzen zijn voor veel afnemers van elektriciteit aanzienlijk toegenomen, en de subsidies in Duitsland en de rest van Europa worden over het algemeen door de eindgebruiker betaald door middel van een cost sharing

3. De snelle groei van hernieuwbare energie heeft een als gevolg een lagere groothandelsprijzen in Duitsland,  met nadelige gevolgen voor de markten en bedrijven.

4. Het wholesale-prijsmodel is veranderd als gevolg van de grote duurzame energie penetratie. In het verleden volgden, groothandelsprijzen de vraagcurve, maar in Europa reageren ze nu op het weer; naar beneden wanneer de zon schijnt en de wind waait, en tot wanneer in tijden van grote vraag de zon niet schijnt en de wind niet waait.

5.Fossiele centrales en kerncentrales worden nu geconfronteerd met spanningen om hun operationele systemen. De centrales zijn nu actief onder minder stabiele omstandigheden en zijn daarbij is het nodig om te in te springen op variabiliteit in de balans van duurzame energie.

6.Grootschalige inzet van hernieuwbare capaciteit heeft zich niet vertaalt in een aanzienlijke  verplaatsing van thermische capaciteit. Vanwege de variabiliteit van de wind-en zonne-energie is een gelijk back up vermogen noodzakelijk.

7.Grootschalige investeringen in het net zijn noodzakelijk om transportnetten uit te breiden

8. Overmatige en niet-duurzame subsidieprogramma’s resulteerde in tal van herontwerpen
van de steunregelingen voor hernieuwbare energie, die onzekerheid over de regelgeving veroorzaken toegenomen financiële risico’s voor alle belanghebbenden in de duurzame energie-industrie.

CPB adviseert uitstel windenergie op land

Uitstel project Wind op land maatschappelijk de beste optie

Mulder-en-Verrips-cr-590

Prof. Machiel Mulder (RUG) en Annemiek Verrips (CPB)

De maatschappelijke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht, afgezien van gevolgen van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie en potentieel grote effecten voor het landschap. De onzekerheden zijn echter groot. Daarnaast is dit neutrale saldo de som van een negatief saldo aan het begin en een positief saldo na een aantal jaren. Op basis van de KBA concludeert het CPB dat uitstel van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is.

CPB Achtergronddocument-kba-structuurvisie-6000-mw-windenergie-op-land-achtergrondinformatie[1]

 

SER-Energieakkoord: niet klaar voor de participatiesamenleving

Participatiesamenleving

In de Troonrede die Koning Willem-Alexander op 17 september 2013 voorlas, werd de komst van de participatieve samenleving aangekondigd. De tekst is door het Kabinet opgesteld met de annotatie dat in de participatiesamenleving zoveel mogelijk problemen door de samenleving zelf worden opgelost. De introductie van dit model getuigt van een duidelijke visie op een volwassen samenleving die afstand neemt van een overheid die te veel belasting heft om die vervolgens naar eigen inzicht weer te besteden.
Hetzelfde Kabinet maakt een uitzondering voor duurzame energie. De grote zonnepanelenacties werden georganiseerd door onder andere Urgenda en later door de Vereniging Eigen Huis. Anderen volgden. De overheid heeft deze acties nooit gesteund. Niettemin zijn er veel particulieren en bedrijven die met aanzienlijke investeringen en veel overtuiging de duurzame energieontwikkeling daadwerkelijk mogelijk maken. De samenleving lost sommige problemen zelf op.

Interview Rob Rietveld (NLVOW) & Ton Hirdes (NWEA)

Audio Op 24 april 2014 werd in politiek Den Haag gesproken over windenergie. Volgens de Kamer moet er meer draagvlak bij de bevolking komen. Een discussie tussen Ton Hirdes, directeur van de NWEA, Nederlandse Wind Energie Associatie en Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.

Radio 1 “Met het oog op morgen”

 

NLVOW & Structuurvisie Wind Op land

Namens de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) doe ik u hierbij onze reactie toekomen ten aanzien van de SvWOL, zoals deze aan de Kamer is aangeboden en door u zal worden behandeld op 24 april 2014.
Het mag inmiddels gevoeglijk duidelijk zijn dat we in Nederland massaal voor duurzame energie zijn, waaronder windenergie. Maar als deze windenergie gerealiseerd moet worden in onze eigen woon- en leefomgeving zijn we ineens veel minder enthousiast……………

Algemeen Overleg Commissie Infrastructuur & Milieu reactie SvWOL

Antwoorden Minister Kamp op de brief van 27 maart 2014 over betrekken van omwonenden besluitvorming Windenergie op land.

Brief Kamp reactie brief NLVOW

 

 

 

Verzoek aan Minister Kamp

De NLVOW is van mening dat omwonenden onvoldoende worden betrokken bij het proces rond de realisatie van de doelstelling voor windenergie op land. Daarom hebben wij op 27 maart 2014 een verzoek hiertoe formeel ingediend bij Minister van Economische zaken Henk Kamp.

20140512 Brief-2 Kamp proces participatie (PDF)

20140327 Brief Kamp proces participatie (PDF)

Brief Kamp reactie brief NLVOW (PDF)

 Participeren-loesje

 

 

Ook u als omwonende kan direct dit verzoek tot betere planparticipatie indienen bij Minister Kamp. Hiervoor hebben wij een voorbeeld brief gemaakt die u zelf kan invullen.

Model brief deelname RCR regiegroep  (Word)

Gedragscode Windenergie Nederland

Waar tot nu toe eerst gebieden worden aangewezen en dan naar draagvlak wordt gezocht, zouden overheden en initiatiefnemers in de toekomst eerst moeten werken aan het verkrijgen van draagvlak voor windenergieprojecten en zouden deze gebieden voor dergelijke projecten aangewezen moeten worden op basis van (de mate van) draagvlak bij de lokale bevolking.

Toelichting. De huidige praktijk – eerst gebieden aanwijzen en dan roepen om draagvlak – is een belangrijke reden voor al het verzet tegen windenergieprojecten. Die praktijk immers maximaliseert de weerstand onder de bevolking, vooral als ondernemers/speculanten over de gebieden uitzwermen om links en rechts grondposities te verwerven. Omkering van de volgorde – eerst draagvlak en dan pas gebieden aanwijzen – betekent een level playing field voor alle stakeholders en maakt investeren in draagvlak van essentieel belang……….NLVOW gedragscode PDF

BRIEF AAN DE HEER NIJPELS (voorzitter Sociaal economische raad)

In het Nationaal Energieakkoord van september 2013 wordt benadrukt dat een betere verdeling van lusten en lasten tussen ontwikkelaars en de omgeving essentieel is voor het vergroten van draagvlak voor windenergieprojecten. Daarom moet er bij grotere projecten gezamenlijk met betrokken overheden een participatieplan worden opgesteld en moet de omgeving actief worden betrokken. En daarom moet de “sector” in 2013 in overleg met natuur- en milieuorganisaties en IPO/VNG een gedragscode ontwikkelen………Brief Nijpels PDF