Missie

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met plannen voor windturbines en windparken in hun omgeving. Niet omdat de NLVOW tegen windenergie is – wèl om meer gewicht te geven aan de belangen van omwonenden in de besluitvorming over de bouw van windturbines en windparken. “NIMBY” is voor ons geen diskwalificatie want wij zijn trots op onze achtertuin en het Nederlandse landschap. Waar het ons om gaat is een meer evenwichtige afweging van belangen. Waarin die van omwonenden niet worden afgedaan als eigenbelang, maar als evenwaardig aan de belangen van investeerders en grondeigenaren. Het gaat niet alleen om landschap, natuur en cultuur of om beleid, techniek en winsten – het gaat ook om mensen, hun gezondheid, hun welzijn en hun economische belangen.

De NLVOW wil geen actiegroep zijn, maar wil wel actiegroepen steunen. Zoals de NLVOW ook individuele personen wil steunen als zij in verzet komen tegen plannen en projecten voor windturbines. Maar daarbij zal de NLVOW handelen naar wat zij preekt: een evenwichtige benadering en dus ook oog voor de noodzaak van duurzame energie. Als windenergie daartoe bijdraagt, dan moet er ruimte komen voor windturbines en windparken, ook op land.. Maar dan wel op een faire en eerlijke manier en niet als een manier om (veel) geld te verdienen. Windenergie is geen doel, maar een middel. Het gaat dus niet om het behalen van financieel voordeel, maar om de bijdrage van windenergie aan het verlagen van de CO2 uitstoot en aan het in de praktijk brengen van een beter klimaatbeleid.

De NLVOW is een vereniging van leden.
De Statuten formuleren de doelstellingen als volgt:

 1. Individuele omwonenden te ondersteunen bij het behartigen van hun belangen op het vlak van windenergieprojecten, zowel richting projectontwikkelaars, als richting overheid;
 2. Groepen van omwonenden te informeren over de mogelijkheden om, zo nodig, in verzet te komen tegen windenergieprojecten, zowel in politieke als in juridische zin;
 3. Het informeren van politici en bestuurders over de voor- en nadelen van windenergie, in het bijzonder in relatie tot duurzame energie en mogelijke alternatieven daarvoor; en
 4. In meer algemene zin: het leveren van een op kennis en feiten gebaseerde bijdrage aan het maatschappelijk debat over de voor- en nadelen van windenergie.

Een belangrijke zinsnede daarin is dat de NLVOW een bijdrage wil leveren “op basis van kennis en feiten”. En dus niet op basis van ideologie of eigenbelang. Dat voor de NLVOW de belangen van omwonenden centraal staan, doet daar op geen enkele wijze afbreuk aan.

De NLVOW is gevestigd in Utrecht.

Het interim Bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. dr. Albert Koers, Voorzitter
 • Ir. Wouter Vogelesang, Secretaris
 • Maurice Bakker, MBA, Penningmeester
 • Henno Dasselaar, BCom, Bestuurder
 • Ing. Edwin van Stam, Bestuurder

  Rob Rietveld

  Rob Rietveld

De heer Rob Rietveld treedt op als Directeur ad interim.
Telefoon: 06-46375095.
Email: rob.rietveld@nlvow.nl.

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0