Implicaties Aarhus

Tegenwind!Een uitspraak van het Compliance Committee dat de locatiekeuzes en de geluidsnormering op landelijk niveau in strijd met het Verdrag tot stand zijn gekomen, zou op hoofdlijnen de volgende consequenties kunnen hebben.

 

1. Om te beginnen dwingt dit tot een herbezinning op het windenergiebeleid. Mocht de regering hierin onwillig blijken, dan kan de NLVOW dit proberen af te dwingen door te lobbyen en eventueel ook door aan de civiele rechter een verklaring van recht te vragen, inhoudende dat Nederland onrechtmatig heeft gehandeld jegens NLVOW (en eventuele anderen) door het windenergiebeleid vorm te geven in strijd met het Verdrag. Zo’n verklaring kan vervolgens weer worden benut als grondslag voor concrete vorderingen zoals bijvoorbeeld een vordering om strengere geluidsnormen in te voeren of om bepaalde in het SWOL aangewezen, maar nog niet benutte locaties te heroverwegen.

2. Verder kan een gegrond verklaarde klacht een goede reden zijn om het betrokken bevoegd gezag te verzoeken om al verleende toestemmingen voor windparken in te trekken. Tegen een eventuele weigering kan de NLVOW vervolgens bestuursrechtelijke rechtsmiddelen aanwenden. Als de verleende toestemmingen echter al formele rechtskracht bezitten, zou daarin een belemmering kunnen liggen voor intrekking. 

3. Voor zover intrekking, al dan niet gevolgd door afbraak, niet meer mogelijk is, biedt een gegrond verklaarde klacht mogelijk een grond voor schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad. De formele rechtskracht kan ook hier een belemmering vormen, terwijl daarnaast er wel een causaal verband moet zijn tussen de onrechtmatige handeling (de schending van het Verdrag) en de geleden schade. Echter, dat verband zal in veel gevallen nog niet zo eenvoudig zijn aan te tonen.          

4. Een gegrond verklaarde klacht zet het windenergiebeleid op losse schroeven. In lopende of nog in gang te zetten procedures kan dan telkens worden betoogd dat het beleid waarop het concrete project is gebaseerd, buiten toepassing moet worden gelaten wegens strijd met het Verdrag. Daarmee ontvalt ook de basis aan het project zelf. Hiervan zijn in de rechtspraak ongetwijfeld wel voorbeelden te vinden (streekplannen en pkb’s die op onderdelen buiten toepassing moesten worden gelaten, waardoor de daarop gebaseerde bestuurlijke toestemming sneuvelde). 

5. Verder valt te denken aan een klacht bij de Europese Commissie tegen Nederland wegens schending van de op Aarhus gebaseerde EG-richtlijnen. Als politiek orgaan zal de Commissie daar misschien niet veel voor voelen, maar misschien zou de Commissie toch ook wel zo’n klacht kunnen aangrijpen om de noodzaak om het Verdrag na te leven nog eens stevig onder de aandacht te brengen bij de Lidstaten. De Commissie zou kunnen redeneren dat Nederland de Europese doelstellingen op het gebied van schone energie niet haalt, omdat er zo veel weerstand bestaat in Nederland tegen windturbines. Als de Commissie meent dat die weerstand wordt verklaard doordat de bevolking in strijd met de Aarhus-richtlijnen buitenspel staat bij de besluitvorming, zou dat een goede reden kunnen zijn om een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland te starten.

WindTurbine1KL-c

Donkere wolken boven windparken zonder draagvlak! © S v Stam

 

 

 

 

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0