Onderzoek naar (overlast)feiten Yard Energy en Rabobank

Wij vragen uw medewerking!

(pdf) Onderzoek (overlast)feiten windenergieprojecten Yard

Annerveenschekanaal/Schettens, 22 september 2016

Wij zijn op zoek naar (overlast)feiten over de windenergieprojecten van Yard Energy

De NLVOW komt op voor de rechten van omwonenden, door zich in te zetten voor inspraak en aanspraak op rechten voorafgaande aan windturbineprojecten, maar zeker ook door zich in te zetten tegen overlast en hinder achteraf. De NLVOW richt zich na Aarhus nu op de OESO. Aarhus gaat over rechten van omwonenden voorafgaande aan windturbineprojecten, de OESO gaat over het wegnemen van alle hinder tijdens de bedrijfsvoering van windturbineprojecten.

Zoals u misschien weet heeft de NLVOW een klacht ingediend bij een VN Tribunaal in Genève tegen de Staat, omdat wij menen dat de Nederlandse overheid zich niet houdt aan het Verdrag van Aarhus bij het maken van plannen voor windenergie op land:  informatie is onvolledig en eenzijdig; burgers mogen pas wat zeggen als de echte besluiten al zijn genomen; en beroep instellen bij de Raad van State levert nooit wat op. Die klacht is in behandeling, maar het zal nog wel even duren voor we een uitspraak hebben.

Binnenkort dienen we ook een klacht in bij de Europese Commissie over dezelfde onderwerpen als in de Aarhus klacht want ook de EU stelt eisen aan het verschaffen van informatie en aan de deelname van burgers aan besluitvorming.  En we zijn bezig met het ontwikkelen van nog een paar andere juridische pijlen op onze boog. Binnenkort maar eens een blog om u bij te praten.

Bij één van die juridische acties hebben we nu uw hulp nodig.

Vorig jaar hebben we drie grote energiebedrijven (RWE, Vattenfall en Eneco) gevraagd aan te geven of en hoe ze voldoen aan de gedragscode van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. Ongeveer 35 landen, waaronder Nederland, zijn lid van die OESO. De OESO gedragscode is een ingewikkeld document – zie bijlage 1 voor een korte samenvatting – maar de kern is simpel: grote, multinationale bedrijven moeten hun buren netjes behandelen, ze mogen geen schade aanrichten aan de natuur en het milieu en als ze dat toch doen, moeten ze zorgen voor passende compensatie casu quo het wegnemen van de overlast. Dat alles geldt dus ook als Essent (RWE), Nuon (Vattenfall) of Eneco bij u in de buurt een windpark heeft of wil gaan bouwen. Gevolg van onze actie was en is dat sommige bedrijven beloofd hebben zich anders te zullen gaan gedragen. We houden strikt in de gaten of dit ook gebeurt en als dat niet zo is, dan starten we alsnog een formele procedure.

Na de energiebedrijven willen we nu ook de banken die windenergieprojecten financieren onder de loep nemen: ook die moeten zich als financierende partij aan de OESO gedragscode houden. We zijn begonnen met de Rabobank, omdat dat de grootste financier van windenergieprojecten op land is. En dus schreven we op 18 juni 2016 een brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, de heer ir. W. Draijer, met de vraag  of hij ons wilde uitleggen of en hoe de bank zich houdt aan de OESO code. Reactie daarop: een kort berichtje met de verzekering dat alles in dik in orde is. Met zo’n dooddoener nemen we natuurlijk geen genoegen, maar om er wat tegen te doen, moeten we wel de feiten hebben die bewijzen dat het helemaal niet dik in orde is.

En om aan die feiten te komen hebben we uw medewerking nodig.

Om het allemaal behapbaar te houden – we zijn ook maar vrijwilligers die het in onze vrije tijd moeten doen – hebben we besloten dat we ons in eerste instantie concentreren op Yard Energy want (vrijwel) alle windenergieprojecten van Yard worden gefinancierd door de Rabobank.  Yard is één van de grotere commerciële ontwikkelaars van windparken op land en we horen met regelmaat verhalen dat Yard weinig tot niets doet voor de omgeving en omwonenden. We weten inmiddels, dat Yard de maximale ruimte van de wet opzoekt, terwijl de OESO code letterlijk schrijft dat overlast weggenomen moet worden ook al eist de wet dat niet. De code verlangt juist bovenwettelijke maatregelen om álle uit de bedrijfsvoering voortvloeiende overlast weg te nemen. En als Yard zich niet aan de OESO code houdt, financiert de Rabobank de verkeerde windparken en houdt de Rabobank zich dus ook niet aan de OESO code

We zoeken dus naar feitelijke informatie over de vraag hoe Yard Energy omgaat met de omgeving en met omwonenden bij het realiseren en exploiteren van windparken. Welke maatregelen neemt Yard om waardevermindering van woningen volledig te compenseren? Op welke wijze worden maatregelen aan omwonenden aangeboden om geluidsoverlast weg te nemen? Zet Yard de windturbines volledig stil als er kans is op slagschaduw? Antwoorden op dit soort vragen en meer. Daarmee kunnen we beoordelen of Yard (en dus de Rabobank als financier) zich houdt aan de gedragscode van de OESO. Als dat niet zo is, gaan we met die informatie opnieuw naar de Raad van Bestuur van de Rabobank en als dat allemaal niet zou helpen, dienen we een klacht in tegen de Rabobank bij de OESO.

U zou ons dus zeer helpen als u de bijgevoegde de vragenlijst (pdf) Onderzoek (overlast)feiten windenergieprojecten Yard (word) 20160922 Onderzoek OESO Rabobank-Yardwilt invullen en aan ons terugsturen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Albert Koers                                                                                                                     Rob Rietveld

Voorzitter NLVOW                                                                                                        Directeur NLVOW

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Rietveld, telefoonnummer 06-46375095

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0