PERSBERICHTEN

PERSBERICHT 10 januari 2018: Wisseling binnen bestuur NLVOW Annerveenschekanaal, 11 januari 2018 De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines heeft een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuursleden. 180109 Persbericht nieuw bestuur NLVOW249x198_Henk_Klein_Kranenburg

 

 

 

 

Herziening oordeel Nationale Ombudsman (januari 2017)

U zult ongetwijfeld de herziening van het oordeel van de nationale Ombudsman hebben gelezen nadat de SER en de borgingscommissie bezwaar hebben gemaakt op basis van het eerste rapport. Zoals u van ons mag verwachten zullen wij het hier niet bij laten. Het gaat tenslotte om de feiten en daar doet deze herziene uitspraak van de Ombudsman geen uitspraak over. Het lijkt bijna op de bestuurlijke procedures in Nederland, als je de procedurele stappen maar heb gevolgd, mag je de meest belachelijke projecten realiseren. Het gaat dan niet meer over het project, de feiten en gevolgen voor de omgeving maar of je je aan de procedurele regels heb gehouden. Kenmerkend is dan ook dat het doel (hier goede feiten/informatie) er niet meer toe doet.

Persbericht 2e rapport Ombudsman

Met vriendelijke groet,

Rob Rietveld

 

Annerveenschekanaal, 20 september 2016

De NLVOW dient ook een klacht in tegen Nederland bij de Europese Commissie

EU Commissie

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) diende vorig jaar een klacht in tegen Nederland bij een VN tribunaal in Genève, het “Aarhus Compliance Committee” (ACC). Die klacht is gebaseerd op het Verdrag van Aarhus uit 1998 dat aan de burgers van de deelnemende landen (waaronder Nederland) rechten geeft met betrekking tot (1) toegang tot milieu-informatie, (2) toegang tot besluitvorming over milieuaangelegenheden en (3) toegang tot de rechter bij milieu-geschillen. De NLVOW toont aan dat Nederland zich op elk van die gebieden niet aan het Verdrag houdt bij de uitbouw van windenergie op land. Het ACC heeft de klacht in behandeling genomen en Nederland heeft inmiddels een “verweerschrift” ingediend waar de NLVOW dan weer op mag reageren. Wat niet al te moeilijk zal zijn want het verweerschrift is weinig overtuigend. Waarom dan ook nog naar de Europese Commissie gestapt?

 

Niet alleen Nederland, maar ook de EU is partij bij het Verdrag van Aarhus. En dus heeft de EU de bepalingen van het Verdrag uitgewerkt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de Lidstaten. Dat laatste is gebeurd in de vorm van twee Richtlijnen. De bepalingen van die Richtlijnen komen inhoudelijk sterk overeen met het Verdrag van Aarhus. Dat ligt ook voor de hand want de Richtlijnen implementeren dat Verdrag. Een land als Nederland is dus gebonden zowel aan het Verdrag zelf (want Nederland is partij), als aan de Richtlijnen (want Nederland is lid van de EU). Er zijn natuurlijk ook landen die wel partij zijn bij het Verdrag, maar niet lid zijn van de EU.

Richtlijnen van de EU stellen een bepaald doel, maar laten de Lidstaten vrij om zelf te bepalen hoe ze dat doel willen bereiken. Anders dan een EU Verordening die direct geldt voor alle burgers en bedrijven binnen de EU, richt een Richtlijn zich dus tot de Lidstaten. En dus kunnen burgers er in principe geen beroep op doen, bijvoorbeeld door het indienen van een klacht bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Een Lidstaat moet immers eerst zelf beslissen hoe het een Richtlijn gaan uitvoeren. Logisch dus dat EU burgers niet direct naar het Europese Hof kunnen stappen.

Toch staan burgers ook bij een Richtlijn niet helemaal buiten spel. Eén van de mogelijkheden is dat burgers zich kunnen wenden tot de Europese Commissie met de klacht dat hun land een Richtlijn niet tijdig en/of niet goed implementeert. De Commissie moet die klacht dan gaan onderzoeken en als de Commissie concludeert dat de klager gelijk heeft, kan de Commissie als uiterste middel de Lidstaat in kwestie voor het Hof in Luxeburg dagen. “Als uiterste middel” want natuurlijk gaat de Commissie eerst overleggen met de Lidstaat in kwestie over een oplossing.

Na onze klacht richting Genève waren we natuurlijk benieuwd of Nederland – en dan vooral de Rijksoverheid – de zaken anders zou gaan aanpakken. Het gaat ons niet om het winnen van een juridisch steekspel, maar om de knikkers: dat omwonenden van windparken beter worden behandeld. Na ruim een jaar zien we hier en daar wel wat positieve ontwikkelingen in “Den Haag” – vooral de initiatieven van het ministerie van EZ op het gebied van “omgevingsmanagement” – maar tot nu toe blijft het vooral bij woorden en intenties en laten daden en afspraken nog op zich wachten.

Wat ons echter vooral triggerde om nu naar de Europose Commissie te stappen is het verweerschrift dat Nederland in augustus indiende bij de ACC in Genève tegen onze Aarhus klacht. In een lang betoog van 36 pagina’s wordt daarin alleen maar betoogd dat het in Nederland allemaal dik in orde is met de gang van zaken bij de uitbouw van windenergie op land en dat die NLVOW het allemaal verkeerd ziet en eigenlijk maar wat zit te zeuren. Helaas dus geen enkele vorm van zelf-kritiek en helaas dus geen enkele aanwijzing dat “Den Haag” het anders wil gaan doen. Integendeel!

De klacht tegen Nederland bij de Europese Commissie lag al enige tijd kant en klaar op de plank, maar we wilden eerst afwachten wat “Den Haag”zou gaan doen in de Aarhus zaak. Na dat verweerschrift van Nederland in die zaak halen we de EU klacht dus van de plank en vragen we aan de Europese Commissie een onderzoek in te stellen tegen Nederland wegens het niet voldoen aan de eisen van een tweetal EU Richtlijnen bij de uitbouw van windenergie op land.

Gelet op het bovenstaande zal het niet verbazen dat inhoudelijk de klacht bij de Europese Commissie sterk lijkt op de klacht bij het ACC in Genève. Omdat “Brussel” een harde grens stelt aan het aantal woorden, beperkt onze EU klacht zicht tot één onderwerp: toegang van burgers tot besluitvorming. We laten dus toegang tot informatie en tot de rechter buiten beschouwing, in elk geval voorlopig.

Juridisch gaat onze klacht bij de Europese Commissie vooral om de volgende bepalingen.

• Als het gaat om plannen en programma’s op het gebied van windenergie op land, houdt Nederland zich niet aan artikel 6, lid 2, en artikel 8 van Richtlijn 2001/42/EG waarin wordt bepaald dat het publiek “tijdig, daadwerkelijk en binnen een passend tijdschema de gelegenheid (wordt) geboden om hun mening te geven” en dat er met die meningen rekening moet worden gehouden.

• Als het om concrete projecten gaat, houdt Nederland zich niet aan artikel 6, lid 4 en artikel 8 van Richtlijn 2011/92/EU waarin geëist wordt dat het publiek in een vroeg stadium, wanneer alle opties nog open zijn, een reële mogelijkheid heeft tot inspraak en dat de inspraakreacties in het kader van de vergunningprocedure in aanmerking worden genomen bij het nemen van besluiten.

Uiteraard laten we het niet bij het poneren van stellingen, maar onderbouwen we die stellingen ook met feiten uit de praktijk van de besluitvorming in Nederland over windenergie op land. Met als kern dat in die praktijk het publiek slechts pro forma wordt geconsulteerd en pas wat mag zeggen als alle materiële besluiten al zijn genomen in bestuurlijke onderonsjes. Dus op een moment dat alles al vastligt en er niets meer veranderd kan worden.

U kunt de tekst van de klacht bij de Europese Commissie hier 160920 Klacht NLVOW tegen Nederland Richtlijnen 2001.42 en 2011.92 (1) (1)  downloaden.

Voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Rietveld, directeur NLVOW, telefoonnummer 06- 46375095

 

VN TRIBUNAAL NEEMT KLACHT NLVOW IN BEHANDELING

Persbericht VN Tribunaal behandelt klacht NLVOW

Afgelopen dinsdag, 15 december, boog de Commissie van Toezicht van het Verdrag van Aarhus in Genève zich over de vraag of de klacht van de NLVOW tegen de Nederlandse Staat in behandeling moest worden genomen of niet. Vandaag verklaarde de Commissie de klacht ontvankelijk en dus gaat de Commissie onze klacht nu inhoudelijk beoordelen! Daarmee is een belangrijke stap gezet want nu gaat de Commissie daadwerkelijk aan de slag. Professor Koers die de klacht namens de NLVOW indiende en die in Genève aanwezig was: “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je in dit land naar een internationaal tribunaal moet stappen om dit soort zaken voor elkaar te krijgen. De verantwoordelijke bewindslieden zouden zich hiervoor moeten schamen.”

United Nations Economic Commission For Europe (C)

Persbericht Kennisbericht 27 juni 2015 Geluid windturbines

“Het kennisbericht over geluidsnormering dat Minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer stuurde, heeft niet die onpartijdige en wetenschappelijke aanzet gekregen, waar de NLVOW zo hard aan heeft meegewerkt.  Naar onze mening is dit kennisbericht een gemiste kans van de minister: zij spreekt voor haar beurt en kennis van zaken laat zij liggen.Externe toetsing is essentieel, en die ontbreekt te enen male.

Persbericht NMF-NLVOW Emmen 31 okt 2014

Natuur en Milieufederatie Drenthe en NLVOW ondersteunen Regieplan Wind Emmen

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gaan gezamenlijk actief bijdragen aan het proces rond realisatie van windenergie in de gemeente Emmen. De achtergrond van beide organisaties zijn verschillend, maar in de doelen van het vandaag door het College van B en W gepresenteerde regieplan windenergie Emmen vinden de organisaties elkaar.

Persbericht NLVOW introduceert eigen gedragscode windparken

Persbericht NLVOW introduceert eigen gedragscode windparken

“Samen naar duurzaam”, dat is wat de NLVOW voorstaat. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) introduceert op 29 augustus 2014, een eigen gedragscode voor de realisatie van windparken. Dit in reactie op de gedragscode die de windbranche heeft opgesteld. De NLVOW is van mening dat die gedragscode ver beneden de maat is en geen bijdrage zal gaan leveren aan het versterken van het maatschappelijke draagvlak van windenergie. Daarom introduceert de NLVOW de eigen gedragscode windparken:

Gedragscode NLVOW versie 1

Persbericht NLVOW conferentie “Windenergie, wie betaalt de rekening”

Persbericht NLVOW Windenergie, wie betaalt de rekening

Overall conclusie: windenergie zal nog vele jaren – zo niet altijd – afhankelijk blijven van subsidie; windenergie dreigt het productiesysteem te gaan verstoren; eindgebruikers betalen de rekening en die rekening wordt steeds hoger – en van minder CO2 uitstoot is geen sprake.

 

Persbericht NLVOW n.a.v. CPB notitie.

Het NLVOW is van mening dat het CPB de ware kosten van windenergie op land te laag inschat. Zoals ook de betrokken departementen ook al jarenlang doen. Een te groot deel van de kosten van windenergie op land zonder compensatie afgewenteld op omwonenden.

Persbericht NLVOW n.a.v. CPB notitie.

Naast deze punten specifiek vanuit de optiek van omwonenden, meent de NLVOW dat het CPB de opbrengst van windturbines te hoog inschat.

CPB Achtergronddocument-kba-structuurvisie-6000-mw-windenergie-op-land-achtergrondinformatie[1]

 

Dichtheid windturbines

Er wordt in Nederland veel gesproken over de hoeveelheid windenergie die op land gerealiseerd zou moeten worden. Er wordt daarbij vaak gekeken naar de andere landen in Europa en dan wordt gesteld dat Nederland hopenloos achter blijft. Om dit eens te toetsen hebben we de gegevens van WINDSTAT.eu opgepakt en eens in een tabel met elkaar in relatie gebracht.wind dichtheid

Naar onze mening doet deze benadering meer recht aan de veel hogere bevolkingsdichtheid in Nederland dan in de ons omringende landen en als we die 3500 MW erbij rekenen, dan ondergaat NL aan windbelasting bijna het viervoudige van de windbelasting van onze Oosterburen.

Dichtheid windturbines

Winddichtheid

Deel deze informatie!Tweet about this on Twitter0Email this to someoneShare on Google+0