OPZET EN PROGRAMMA BIJEENKOMSTEN NLVOW IN HET KADER VAN DE ENERGIEDIALOOG

 

Utrecht: 30 juni 2016

Zwolle: 1 juli 2016

Lees hier meer achtergrond informatie over deze energiedialoog dagdelen van de NLVOW

Focus

De NLVOW achterban bestaat uit mensen die kritisch zijn over windenergie, in het bijzonder als het gaat om (plannen voor) windparken bij hen in de buurt. Het ligt daarom voor de hand de NLVOW bijeenkomsten te richten op windenergie en op de rol daarvan in de toekomstige energiemix. Toch gaan we dat niet doen! De NLVOW achterban heeft namelijk ook een andere kant. Juist vanwege de kritiek op windenergie hebben veel mensen in die achterban ook nagedacht over de energietransitie en het belang daarvan. En dus zou het zo maar kunnen zijn – we hebben het nooit onderzocht – dat in de NLVOW achterban het draagvlak voor de energietransitie groter is dan bij de gemiddelde Nederlander. Die (keer)zijde van de kritiek op windenergie wil de NLVOW mobiliseren in de te organiseren bijeenkomsten. Windenergie zal ongetwijfeld aan de orde komen, maar de focus van de bijeenkomsten is ruimer: het waarom, wat en hoe van de energietransitie in het algemeen.

Opzet

Wij organiseren twee aansluitende middagen, qua thematiek met elkaar verbonden, maar ook afzonderlijk te volgen.

Deelname

De bijeenkomsten zijn ook gratis toegankelijk voor niet leden en andere belangstellenden. Aan elke bijeenkomst kan door maximaal 100 personen worden deelgenomen: 6 à 8 tafels met elk circa 15 personen is wel het maximum voor effectieve communicatie.

Aanmelding is verplicht waarbij personen die intekenen voor beide bijeenkomsten voorrang hebben. Deelname is gratis. Aanmelden kan via: Aanmelden@nlvow.nl

 Als de belangstelling groter is, zullen de bijeenkomsten na de vakanties herhaald worden.

 

Bijeenkomst 1: Klimaat- en energiedoelstellingen 2050: is er een revolutie nodig? (Utrecht 30 juni)

Centrale vraag in deze bijeenkomst is wat de haalbaarheid is van de 2050 klimaatdoelstellingen van Parijs en van het klimaat- en energiebeleid van ons land. We gaan er op voorhand van uit dat er een grote kloof bestaat tussen ambitie en noodzaak enerzijds en praktische haalbaarheid anderzijds. Dat er – om Michael Liebreich en Bill Gates te citeren – een wonder nodig is om de 2050 doelstellingen van Parijs, EU en Nederland halen. De vraag is dan wat de kans is op dat wonder en hoe we de kans daarop kunnen vergroten. Er lijken twee soorten antwoorden te zijn: sommigen vertrouwen op technische innovatie en anderen bepleiten een totaal ander soort economie.

Op basis van deze uitgangspunten zal het programma van de eerste middag er als volgt uitzien.

13.00-13.10        Opening door NLVOW:  “Hoe zorgen we voor een wonder?”

13.10-13.30        Inleiding over de haalbaarheid klimaat- en energiedoelstellingen 2050. Heeft Michael Liebreich (Chairman BNEF Advisory Board) gelijk dat we een wonder nodig hebben?

Inleiding door: Albert Koers (Voorzitter NLVOW)

Zie: http://about.bnef.com/video/liebreich-state-industry-keynote-bnef-global-summit-2016/

13.30-13.50        Inleiding over ecomodernisme als voorbeeld van een pleidooi te vertrouwen op technologisch innovatie. Zie “An Ecomodernist Manifesto” of (in het Nederlands) het “Ecomodernistisch Manifest”.

Inleiding door: Bart Coenen (BackCover)

Meer: http://www.ecomodernism.org/nederlands/

13.50-14.00        Informatieve vragen aan de inleiders; plenair

14.00-14.45        Ronde 1: Discussie per tafel over identieke vragen

14.45-15.00        Plenair: rapportage over de discussies per tafel

15.00-15.30        Pauze

15.30-15.50        Inleiding over de circulaire economie als voorbeeld van een pleidooi te gaan werken aan een economische en maatschappelijke omwenteling, zowel voor energie, als voor grondstoffen.

Inleiding door: Peter Gersen

Zie o.a.: https://en.wikipedia.org /wiki/Circular_economy

15.50-16.00        Informatieve vragen aan de inleider; plenair

16.00-16.45        Ronde 2: Discussie per tafel over identieke vragen

16.45-17.00        Plenair: rapportage over de discussies per tafel

17.00-17.30        Plenaire discussie en conclusies: hoe zorgen we voor een wonder?

17.30                Voor hen die dat wensen: borrel en hapjes

 

Locatie:

Meeting Plaza (Hoog Catherijne)  in Utrecht

 

Bijeenkomst 2: Klimaat- en energiedoelstellingen 2050: wat kunnen we zelf doen? (Zwolle, 1 juli)

We nemen aan dat uit de eerste bijeenkomst blijkt dat een omwenteling noodzakelijk is – technisch, economisch en/of maatschappelijk – en dat de contouren van die ontwikkeling zich aftekenen. Op basis daarvan gaat het in deze bijeenkomst om de vraag wat wij – overheden, bedrijfsleven en burgers – moeten en kunnen doen om die revolutie op gang te brengen. En als “omwenteling” een te zwaar woord wordt gevonden, wat we kunnen doen om de haalbaarheid van de 2050 doelstellingen te bevorderen. Daarbij past ook kritische (zelf-)reflectie op wat overheden, bedrijfsleven en burgers tot nu toe hebben gedaan of geprobeerd hebben te doen.

Op basis van deze uitgangspunten zal het programma van de tweede middag er als volgt uitzien.

13.00-13.10        Opening door NLVOW: “Wat kunnen we zelf doen?”

13.10-13.30        Hoe kunnen we de bijdrage van overheden versterken? Deden en doen overheden de goede dingen en zo nee, hoe kan het beter?

Inleiding door: Eric Smaling (2de Kamer SP).

13.30-13.50        Hoe kunnen we de bijdrage van het bedrijfsleven versterken? Deed en doet het bedrijfsleven de goede dingen en zo nee, hoe kan het beter?

Inleiding door: CEO van een onderneming.

13.50-14.00        Informatieve vragen aan de inleiders; plenair

14.00-14.45        Ronde 1: Discussie per tafel over identieke vragen

14.45-15.00        Plenair: rapportage over de discussies per tafel

15.00-15.30        Pauze

15.30-15.50        Hoe kunnen we de bijdrage van burgers versterken? Deden en doen burgers wel de goede dingen en zo nee, hoe kan het beter?

Inleiding door: Frans Stokman (RUG).

15.50-16.00        Informatieve vragen aan de inleider; plenair

16.00-16.45        Ronde 2: Discussie per tafel over identieke vragen

16.45-17.00        Plenair: rapportage over de discussies per tafel

17.00-17.30        Plenaire discussie en conclusies: hoe zorgen we voor een wonder?

17.30              Voor hen die dat wensen: borrel en hapjes

 

Locatie:

Wijkcentrum Holtenbroek

Bachlaan 20

8031 HL  ZWOLLE

https://www.google.nl/maps/place/Stichting+Wijkorganisatie+Holtenbroek+N.U./@52.526054,6.0814511,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8b440330146740f3?sa=X&ved=0ahUKEwjr34ml5q7NAhWlBcAKHbfvASQQ_BIIcTAK

aanmelden via aanmelden@nlvow.nl

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

NLVOW energiedialoog 30 juni Zwolle en 1 juli Utrecht

DE NLVOW ORGANISEERT TWEE BIJEENKOMSTEN IN HET KADER VAN DE  ENERGIEDIALOOG VAN MINISTER KAMP

Aanmelden voor deze twee “Energiedialoog” dagdelen?  Toegang is ook gratis voor niet leden en belangstellenden. Aanmelden via aanmelden@nlvow.nl 

Het programma voor de energiedialoog op donderdag 30/7 in Utrecht en 1/7 in Zwolle vindt u hier

(pdf:Energiedialoog opzet en programma NLVOW bijeenkomsten (def))

imagesH0VZK5VK

(PDF)Persbericht energiedialoog

Op 30 juni en 1 juli gaat de NLVOW twee halfdaagse bijeenkomsten organiseren waarin de leden van de vereniging en andere belangstellenden zich kunnen uitspreken over de overgang naar duurzame energie. Die bijeenkomsten maken deel uit van de Energiedialoog van minister Kamp en worden door EZ gefaciliteerd. Anders dan te verwachten gaat het in die bijeenkomsten niet primair over windenergie en het Haagse windenergiebeleid. Zo langzamerhand is algemeen bekend hoe de NLVOW daarover denkt en dus voegen bijeenkomsten over die onderwerpen weinig toe. Maar de NLVOW en haar leden hebben ook meningen en standpunten over de energietransitie in het algemeen en velen zetten zich daar actief voor in. Misschien zelfs wel meer dan de gemiddelde Nederlander juist omdat wij ons verdiept hebben in windenergie. Daarom gaat de eerste bijeenkomst op 30 juni over de haalbaarheid van de klimaat- en energiedoelstellingen van Parijs, de EU en Nederland. Hoe realistisch zijn die? Of zijn we afhankelijk van technische innovatie en/of een economisch-maatschappelijke revolutie? Daarop voortbouwend focust de tweede bijeenkomst van 1 juni op de vraag wat overheden, bedrijfsleven en burgers beter of anders moeten doen opdat we de 2050 doelstellingen kunnen halen. Doel van beide bijeenkomsten is om betrokken en geïnformeerde burgers aan het woord te laten en hun ideeën, wensen en kritiek bijeen te brengen en aan minister Kamp voor te leggen. Binnenkort volgt meer informatie over deze twee energiedialoog dagen. 

Het ministerie van EZ publiceerde in  oktober vorig jaar de “Nationale Energieverkenning 2015”. In dat lijvige rapport (275 pagina’s) wordt ingegaan op zo ongeveer alle aspecten van de Nederlandse energiehuishouding. Niet alleen hoe de vlag er nu bij staat, naar ook wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Dus ook over de vraag of het zal lukken de doelstelling van 6.000 MW opgesteld windvermogen op land in 2020 te halen. Antwoord: waarschijnlijk blijft het in 2020 steken op ruim 5.000 MW, maar in 2023 is die 6.000 MW wel haalbaar. Dan moeten de elektriciteitsprijzen wel stijgen en moeten de “financiële afdrachten” aan grondeigenaren en omwonenden “beperkt” blijven (p. 117). Zo maar een zinnetje, maar wel degelijk van belang voor omwonenden. Het blijft dus opletten, ook bij het dikste rapport!

Het zal duidelijk zijn dat de NLVOW zich zal verzetten tegen het beperken van de afdrachten aan omwonenden. Integendeel, wij menen dat die afdrachten juist omhoog moeten! Daarom moet de NLVOW actief meedoen aan de Energiedialoog van minister Kamp, niet alleen voor dit ene punt, maar voor alles wat de belangen van omwonenden raakt. In nog weer een ander, ook lijvig rapport van januari 2016 met als titel “Energierapport. Transitie naar duurzaam” kondigt minister Kamp namelijk aan dat hij in de eerste helft van 2016 een “Energiedialoog” gaat organiseren over de transitie naar duurzame energie. Iedereen kan meedoen aan die dialoog en op basis daarvan wil de minister tegen het einde van dit jaar een beleidsagenda naar de Tweede Kamer sturen. Voor meer details zie: http://mijnenergie2050.nl/Homepage+Energiedialoog/default.aspx.

Organisaties die dat willen, kunnen in het kader van de Energiedialoog speciale bijeenkomsten organiseren voor hun leden en andere belangstellen. De NLVOW gaat dat ook doen om alle leden de gelegenheid te geven hun stem te laten horen. Zo weet Den Haag dat wat wij als bestuur naar voren brengen niet alleen uit onze koker, maar dat onze argumenten en standpunten gebaseerd zijn op wat onze leden willen en denken.

Het ligt natuurlijk voor de hand die NLVOW bijeenkomsten te laten gaan over windenergie en het beleid van de overheid op dat punt. Echter, we hebben besloten dat nu juist niet te gaan doen. Reden: wat wij als NLVOW van windenergie en het windenergiebeleid vinden is zo langzamerhand bekend in alle betrokken Haagse burelen en in alle relevantie provincie- en gemeentehuizen. Bijeenkomsten over windenergie zouden dus neerkomen op een herhaling van zetten en zouden weinig of niets toevoegen. Daarom slaan we een andere richting in. We weten dat onze leden niet alleen veel kritiek hebben op (plannen voor) windparken op land, maar dat de meesten van hen het belang van de overgang naar duurzame energie onderschrijven. Sterker: dat velen zich daar actief voor in zetten. Dat is dus de boodschap die we willen afgeven aan minister Kamp in het kader van de Energiedialoog: dat we als NLVOW tegen windparken zijn als die geen rekening houden met de belangen van omwonenden, maar dat we als NLVOW ons sterk willen maken voor duurzame energie.

Energiedialoog donderdag 30 juni 2016 in Utrecht

In de bijeenkomst van 30 juni is de centrale vraag wat de haalbaarheid is van de 2050 klimaatdoelstellingen van Parijs en van het klimaat- en energiebeleid van ons land. We gaan er op voorhand van uit dat er een grote kloof bestaat tussen ambitie en haalbaarheid. Dat er – zoals iemand als Bill Gates zegt – een wonder nodig is om de 2050 doelstellingen van Parijs, EU en Nederland halen. De vraag is dan wat de kans is op dat wonder en hoe we die kans groter kunnen maken. Er lijken twee soorten antwoorden te zijn op die vragen: sommigen vertrouwen op technische innovatie en anderen bepleiten een totaal ander soort economie. Na enkele korte inleidingen hebben de deelnemers alle gelegenheid om hun mening naar voren te brengen.

Energiedialoog vrijdag 1 juli 2016 Zwolle

In de bijeenkomst van 1 juni wordt daarop voort gebouwd. Centrale vraag is wat wij in dit land – overheden, bedrijfsleven en burgers – moeten en kunnen doen om de energietransitie echt op gang te brengen. Dus wat we persoonlijk en als organisaties kunnen doen om de haalbaarheid van de 2050 klimaat- en energiedoelstellingen te bevorderen. Daarbij past ook kritische (zelf-)reflectie op wat overheden, bedrijfsleven en burgers tot nu toe hebben gedaan of geprobeerd hebben te doen. Die kritische reflectie heeft uiteraard ook betrekking op windenergie en het huidige windenergiebeleid. Ook hier weer een paar korte inleidingen waarna de deelnemers weer alle gelegenheid hebben om hun mening naar voren te brengen en om met anderen in gesprek te gaan.

Van beide bijeenkomsten worden professionele verslagen gemaakt en die gaan naar de minister Kamp en zijn ambtenaren. Daarnaast gaat het NLVOW bestuur natuurlijk ook zelf aan de slag met de uitkomsten van de twee bijeenkomsten. In de gekozen opzet – heel veel ruimte voor inbreng vanuit de deelnemers – moeten we het aantal deelnemers beperken tot 80 à 100 personen per bijeenkomst. Als er meer belangstelling is, overwegen we in september extra bijeenkomsten te gaan organiseren.

De Vereniging Eigen Huis zal de NLVOW bijeenkomsten onder de aandacht brengen van alle 60.000 leden die de VEH Energienieuwsbrief ontvangen. Op dit moment zijn we volop bezig met de organisatie en met het vastleggen van de sprekers. Zodra dit bekend is, vindt u hier een volledig programma. Daarin ook informatie over de manier waarop belangstellenden zich kunnen opgeven.

Deelname is voor iedereen gratis toegankelijk Aanmelden  voor deze twee “Energiedialoog” dagdelenis wel noodzakelijk!  Stuur een e-mail en geef daarbij aan welke datum en plaats u komt naar: aanmelden@nlvow.nl

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl, 06 46 375 095

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Vereniging Eigen Huis en NLVOW gaan participatiewijzer windenergie opstellen

VEH: Omwonenden windparken voelen zich niet serieus gehoord

Lees hier de volledige onderzoeksresultaten

Amersfoort, 1 juni 2016

Het overgrote deel van de omwonenden van te bouwen windturbineparken vindt dat ze niet serieus genomen wordt bij de planvorming en inspraak. Slechts een schamele 11 procent is hier wel positief over, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder omwonenden van grote windturbine locaties. “Dit kan zo niet langer”, zegt Rob Mulder, directeurvan Vereniging Eigen Huis. “Hoewel alle partijen, dus ook overheid, initiatiefnemers, projectontwikkelaars en milieuorganisaties belang hebben bij een zo groot mogelijk draagvlak, komt inspraak vaak niet van de grond. We gaan daarom een handje helpen.” De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) en Vereniging Eigen Huis slaan de handen ineen om – op basis van praktijkervaringen van de achterban – te komen tot een “participatiewijzer windenergie”. Het gaat om een gereedschapskist met randvoorwaarden en praktische mogelijkheden om burgers actief te betrekken bij de planvorming en invloed te geven op de besluitvorming. Omdat er geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid gaan we met deze participatiewijzer naar de politiek om af te dwingen dat gemeenten, exploitanten etc. er per direct mee aan de slag moeten en verankerd wordt in de Omgevingswet.

Vereniging Eigen Huis deed onderzoek onder 3660 leden die in de omgeving wonen van één van de gebieden die (in de structuurvisie Windenergie op Land ) zijn aangewezen als locatie voor grote windparken. Twee derde van de ondervraagden geeft aan niet vanaf de beginfase van de plannen voor windturbines door overheid of initiatiefnemers goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen. De komst van het windpark in de omgeving wordt door de ondervraagden met gemengde gevoelens bekeken: Bijna 40 procent staat negatief tegenover de komst, een kwart bekijkt de komst positief. Over windenergie in algemene zin is een ruime meerderheid wel positief of zelfs zeer positief.

Er zijn dus grote mogelijkheden om te winnen aan acceptatie en zelfs draagvlak door meer recht te doen aan de belangen van omwonenden. NLVOW en leden van Vereniging Eigen Huis weten uit ervaring waar de belangen van de omwonenden nu in het gedrag komen, wat kan bijdragen aan acceptatie en wat juist niet. “Dat omwonenden zich nu door dossiers van 4000 pagina’s moeten ploeteren om te weten hoe de plannen nou echt in elkaar steken slaat natuurlijk nergens op”, aldus Rob Mulder. “Onze ambitie is hieraan een einde te maken en te zorgen van een burgervriendelijke aanpak waarbij de burger een positie heeft en zich gehoord voelt.”

Het onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis is eind februari uitgevoerd door Marlyse-Research onder leden van Vereniging Eigen Huis die in een postcodegebied wonen dat binnen 2 kilometer ligt van één van de in de structuurvisie Wind op Land genoemde gebieden. Het eindrapport en de deelrapporten van elk van de deelgebieden zijn beschikbaar op www.eigenhuis.nl

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Persbericht Klacht Nationale Ombudsman

Annerveenschekanaal, 8 maart 2016 Logo nlvow

 

Onjuiste en tendentieuze informatie over windenergie van overheidsorgaan leidt tot klacht Nationale Ombudsman 

De NLVOW heeft, samen met het NKPW, een klacht ingediend tegen de Borgingscommissie Energieakkoord en/of de Sociaal Economische Raad bij mr Van Zutphen, nationale ombudsman. Reden voor deze klacht is de onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie over windenergie die als factchecker is gepubliceerd op de website van de SER. De heer Nijpels, voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord, liet in 2015 weten klaar te zijn met onzinverhalen over windmolens.  Hij beoogde het debat te beïnvloeden door zogenaamde factcheckers. Met aflevering drie van de factchecker ‘Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens” slaat de Borgingscommissie de plank volledig mis. De voordelen van windenergie worden systematisch zwaar aangezet en de nadelen, vooral voor omwonenden, systematisch afgezwakt. In totaal vond de NLVOW/NKPW 6 onjuistheden, 31 onvolledige opmerkingen en 36 tendentieus getinte opmerkingen.

Objectiviteit en onafhankelijkheid SER en Borgingscommissie staan ter discussie

Alle bezwaren en bedenkingen over de factchecker zijn vanzelfsprekend eerst voorgelegd aan de heer Nijpels en vervolgens aan mevrouw Hamel, voorzitter van de SER. Door de inhoudsloze reacties voelt de NLVOW zich nu genoodzaakt de Nationale Ombudsman in te schakelen. De klacht komt er op neer dat het in hoge mate onbehoorlijk is van een overheidsorgaan, of een voor de overheid optredende instantie, onjuiste, onvolledige  en/of tendentieuze informatie te verspreiden. In dit specifieke geval over windenergie zoals gepubliceerd op: www.energieakkoordser.nl Dit weegt extra zwaar vanwege de pretentie van objectiviteit en onafhankelijkheid waarmee de informatie wordt gepresenteerd. Het is voor de NLVOW onbegrijpelijk dat de SER zich als gezaghebbend instituut hiermee afficheert.

Onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie van de overheid staat niet op zichzelf

Los van bovengenoemde klacht, is deze vorm van informatie over windenergie van de kant van de overheid breder. Dit blijkt ook uit de klacht die de NLVOW tegen de Staat der Nederlanden heeft aangespannen bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus in Geneve. Eén van de gronden van die klacht is dat Nederland zich niet houdt aan de verplichtingen van het Verdrag om burgers tijdig en adequaat te informeren over milieuaangelegenheden. Dit geldt ook voor windenergie. De klacht is in behandeling.

NB. De beoordeling van de factchecker door de NLVOW/NKPW sturen wij op verzoek toe.

(pdf) Persbericht klacht Ombudsman

(pdf) Klacht Nationale Ombudsman

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl,  06 46 375 095

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Oproep tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

NUON Park Lambertzwaag Noord-Holland

NUON Park Lambertzwaag Noord-Holland in 2005 gebouwd wordt nu vervangen inclusief fundering.

Maandag 17 november 2014 vergaderde de 2e kamer commissie over (wind)energie. Lees hier de moties die door verschillende kamerleden zijn ingediend. Agnes Mulder(CDA) riep minister Kamp op om een moreel appèl te doen aan initiatiefnemers voor wat betreft de plannen voor het  1op1 vervangen van jonge windturbines.

Uit maatschappelijk verantwoordelijkheid af te zien van deze plannen!

Luister hier naar de uitzending van BNR: www.bnr.nl/nieuws/564926-1411/goede-windmolens-vervangen-vanwege-subsidiestop

De ingediende moties zijn hier te vinden: www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A03677

Stemming  op 25 november 2015

 

 

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Dubbele subsidie door vervangen jonge windturbines

Enercon windturbines bij Leiden (A4) worden al na 9 jaar vervangen

Enercon windturbines bij Leiden (A4) worden al na 9 jaar vervangen

Inventarisatie-1op1-Vervangingen-Windturbines-10-02-2015

In de Volkskrant van 17 november 2014 Windmolens vervangen om subsidie (pdf) wordt aandacht gegeven aan het onderzoek van de NLVOW naar het grote aantal aanvragen voor vervanging van jonge bestaande windmolens vanwege de extra subsidie. http://www.volkskrant.nl/binnenland/nog-goede-windmolens-worden-vervangen-vanwege-subsidiestop~a3791781/

Vragen van de 2e kamer

Naar aanleiding van antwoorden van minister Kamp op de vragen over 1op1 vervanging van jonge windturbines van 2e kamerlid Agnes Mulder (CDA): beantwoording-kamervragen-over-vervanging-windturbines

In de recente beantwoording van de minister van EZ op vragen van de 2e kamer over het vervangen van windturbines na de subsidie termijn maar voor het einde van de economische leverduur heeft de minister, naar onze mening, de kamer niet volledig geïnformeerd ten aanzien van het aantal turbines waar dit op gaat worden toegepast en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Wij vinden dat de gang van zaken rond dit onderwerp een dusdanige impact op de acceptatie van wind op land heeft, dat hier meer aandacht aan zou moeten worden gegeven.

De bevindingen

De NLVOW heeft een globale inventarisatie Inventarisatie-1op1-Vervangingen-Windturbines-10-02-2015 (gecorrigeerde versie) uitgevoerd t.a.v. de windturbines waarvoor een vervangingsaanvraag loopt. Wij komen tot 175 turbines. Duidelijk meer dan door de minister is aangegeven. De windturbines zijn bovendien in de meeste gevallen niet ouder dan 10 jaar. Indien deze windturbines nog dit jaar worden vergund, dan kunnen zij aanspraak maken op meer dan 350 miljoen euro groene stroomsubsidie. Door een betere efficiëntie van de nieuwe turbine zal het aantal vollasturen wellicht licht toenemen, maar de vraag is of dit zoveel gemeenschapsgeld mag gaan kosten.

Subsidie regelingen meerdere malen aangepast

De subsidie voor windturbines is er op gebaseerd, dat in de eerste periode van de economische levensduur (10 jaar bij de MEP, 15 jaar bij de SDE) de oprichtingskosten van de turbine “terugverdiend” wordt. Daarna kan deze turbine nog 10-15 jaar mee waarbij er geproduceerd kan worden tegen de “normale” markt tarieven (zonder dat er subsidie nodig is). We praten dan alleen nog maar over grondvergoeding, onderhoud en rendementen. Deze laatste periode is met name winst door maatschappij en duurzaamheid. Omdat het “draaien” met subsidie lucratiever is, worden nu deze turbines vervangen en opnieuw aangemeld voor subsidie.

 

MEP SDE SDE+ NLVOW 2003

Dit kan je niet uitleggen aan de burgers

Het wordt nog slechter uit te leggen, als turbines die gesaneerd gaan worden (o.a. Noord–Holland Wieringermeer) en die een bepaalde dubbel-draaitijd krijgen toegewezen, nog voor de duur van deze dubbel-draaitijd + de proceduretijd van dit nieuwe windpark, ook gebruik gaan maken van deze regeling. Er is dan zelfs geen sprake meer van een periode na de subsidie waar we dus voor een marktconforme prijs (zonder subsidie) elektriciteit kunnen opwekken. Wat is het verschil met de subsidie die al aangevraagd is voor de vervanging van deze turbine in het nieuwe park? Er is hier dan duidelijk sprake van dubbele subsidie.

Dit laatste is echt niet meer uit te leggen aan de maatschappij, de omwonenden, waarvan u vraagt om de realisatie van wind op land, in hun eigen directie omgeving, te accepteren. Wie gelooft nu nog een exploitant/ontwikkelaar die zegt dit te doen vanuit duurzaamheid? Wij hebben getracht een eigen inschatting te maken wat dit aan extra subsidie gaat kosten zonder dat er een serieuze toename is van opgewekte windenergie.

Wij als NLVOW zetten ons niet in wegens de financiële consequenties van de keuze voor windenergie (op land) maar voor de belangen hierbij voor de omwonenden. Het, naar onze mening, verkwisten van maatschappelijk kapitaal die weer door diezelfde omwonenden mee moet worden opgebracht vinden wij wel tot onze taak behoren om onder uw aandacht te moeten brengen.

Kritische Provinciale Staten

In de provincie Noord-Holland, Friesland en Overijssel hebben verschillende politieke partijen ook al aandacht gevraagd voor deze gang van zaken.

VVD Fryslan Vragen 1op1 vervanging windturbines

VVD NH vragen over 1op1 windmolenvergunningen Hollands Kroon

PVV Overijssel Fractievoorzitter Dhr. E Mulder over het vervangen van jonge windturbines

 In de media

Business News Radio http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&audioId=2412361

 

RTL Een klein hiaatje in de wet!

 
 
Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Ontwikkeling en integratie duurzame energie; Lessons Learned From Germany

germany_lessonslearned_final_071014

1 SAMENVATTING
De afgelopen tien jaar is door goedbedoelde beleidsmakers in Duitsland en andere Europese landen beleid ontworpen voor hernieuwbare energie. De royale subsidies lijken nu onhoudbaar te worden, wat resulteert in diepe, onbedoelde gevolgen voor alle belanghebbenden in de industrie.

1. Beleidsmakers onderschatten de kosten van hernieuwbare subsidies en de invloed hiervan op de nationale economieën.

2. Retail prijzen zijn voor veel afnemers van elektriciteit aanzienlijk toegenomen, en de subsidies in Duitsland en de rest van Europa worden over het algemeen door de eindgebruiker betaald door middel van een cost sharing

3. De snelle groei van hernieuwbare energie heeft een als gevolg een lagere groothandelsprijzen in Duitsland,  met nadelige gevolgen voor de markten en bedrijven.

4. Het wholesale-prijsmodel is veranderd als gevolg van de grote duurzame energie penetratie. In het verleden volgden, groothandelsprijzen de vraagcurve, maar in Europa reageren ze nu op het weer; naar beneden wanneer de zon schijnt en de wind waait, en tot wanneer in tijden van grote vraag de zon niet schijnt en de wind niet waait.

5.Fossiele centrales en kerncentrales worden nu geconfronteerd met spanningen om hun operationele systemen. De centrales zijn nu actief onder minder stabiele omstandigheden en zijn daarbij is het nodig om te in te springen op variabiliteit in de balans van duurzame energie.

6.Grootschalige inzet van hernieuwbare capaciteit heeft zich niet vertaalt in een aanzienlijke  verplaatsing van thermische capaciteit. Vanwege de variabiliteit van de wind-en zonne-energie is een gelijk back up vermogen noodzakelijk.

7.Grootschalige investeringen in het net zijn noodzakelijk om transportnetten uit te breiden

8. Overmatige en niet-duurzame subsidieprogramma’s resulteerde in tal van herontwerpen
van de steunregelingen voor hernieuwbare energie, die onzekerheid over de regelgeving veroorzaken toegenomen financiële risico’s voor alle belanghebbenden in de duurzame energie-industrie.

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

CPB adviseert uitstel windenergie op land

Uitstel project Wind op land maatschappelijk de beste optie

Mulder-en-Verrips-cr-590

Prof. Machiel Mulder (RUG) en Annemiek Verrips (CPB)

De maatschappelijke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht, afgezien van gevolgen van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie en potentieel grote effecten voor het landschap. De onzekerheden zijn echter groot. Daarnaast is dit neutrale saldo de som van een negatief saldo aan het begin en een positief saldo na een aantal jaren. Op basis van de KBA concludeert het CPB dat uitstel van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is.

CPB Achtergronddocument-kba-structuurvisie-6000-mw-windenergie-op-land-achtergrondinformatie[1]

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

SER-Energieakkoord: niet klaar voor de participatiesamenleving

Participatiesamenleving

In de Troonrede die Koning Willem-Alexander op 17 september 2013 voorlas, werd de komst van de participatieve samenleving aangekondigd. De tekst is door het Kabinet opgesteld met de annotatie dat in de participatiesamenleving zoveel mogelijk problemen door de samenleving zelf worden opgelost. De introductie van dit model getuigt van een duidelijke visie op een volwassen samenleving die afstand neemt van een overheid die te veel belasting heft om die vervolgens naar eigen inzicht weer te besteden.
Hetzelfde Kabinet maakt een uitzondering voor duurzame energie. De grote zonnepanelenacties werden georganiseerd door onder andere Urgenda en later door de Vereniging Eigen Huis. Anderen volgden. De overheid heeft deze acties nooit gesteund. Niettemin zijn er veel particulieren en bedrijven die met aanzienlijke investeringen en veel overtuiging de duurzame energieontwikkeling daadwerkelijk mogelijk maken. De samenleving lost sommige problemen zelf op.
Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Interview Rob Rietveld (NLVOW) & Ton Hirdes (NWEA)

Audio Op 24 april 2014 werd in politiek Den Haag gesproken over windenergie. Volgens de Kamer moet er meer draagvlak bij de bevolking komen. Een discussie tussen Ton Hirdes, directeur van de NWEA, Nederlandse Wind Energie Associatie en Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.

Radio 1 “Met het oog op morgen”

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

NLVOW & Structuurvisie Wind Op land

Namens de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) doe ik u hierbij onze reactie toekomen ten aanzien van de SvWOL, zoals deze aan de Kamer is aangeboden en door u zal worden behandeld op 24 april 2014.
Het mag inmiddels gevoeglijk duidelijk zijn dat we in Nederland massaal voor duurzame energie zijn, waaronder windenergie. Maar als deze windenergie gerealiseerd moet worden in onze eigen woon- en leefomgeving zijn we ineens veel minder enthousiast……………

Algemeen Overleg Commissie Infrastructuur & Milieu reactie SvWOL

Antwoorden Minister Kamp op de brief van 27 maart 2014 over betrekken van omwonenden besluitvorming Windenergie op land.

Brief Kamp reactie brief NLVOW

 

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Verzoek aan Minister Kamp

De NLVOW is van mening dat omwonenden onvoldoende worden betrokken bij het proces rond de realisatie van de doelstelling voor windenergie op land. Daarom hebben wij op 27 maart 2014 een verzoek hiertoe formeel ingediend bij Minister van Economische zaken Henk Kamp.

20140512 Brief-2 Kamp proces participatie (PDF)

20140327 Brief Kamp proces participatie (PDF)

Brief Kamp reactie brief NLVOW (PDF)

 Participeren-loesje

 

 

Ook u als omwonende kan direct dit verzoek tot betere planparticipatie indienen bij Minister Kamp. Hiervoor hebben wij een voorbeeld brief gemaakt die u zelf kan invullen.

Model brief deelname RCR regiegroep  (Word)

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Gedragscode Windenergie Nederland

Waar tot nu toe eerst gebieden worden aangewezen en dan naar draagvlak wordt gezocht, zouden overheden en initiatiefnemers in de toekomst eerst moeten werken aan het verkrijgen van draagvlak voor windenergieprojecten en zouden deze gebieden voor dergelijke projecten aangewezen moeten worden op basis van (de mate van) draagvlak bij de lokale bevolking.

Toelichting. De huidige praktijk – eerst gebieden aanwijzen en dan roepen om draagvlak – is een belangrijke reden voor al het verzet tegen windenergieprojecten. Die praktijk immers maximaliseert de weerstand onder de bevolking, vooral als ondernemers/speculanten over de gebieden uitzwermen om links en rechts grondposities te verwerven. Omkering van de volgorde – eerst draagvlak en dan pas gebieden aanwijzen – betekent een level playing field voor alle stakeholders en maakt investeren in draagvlak van essentieel belang……….NLVOW gedragscode PDF

BRIEF AAN DE HEER NIJPELS (voorzitter Sociaal economische raad)

In het Nationaal Energieakkoord van september 2013 wordt benadrukt dat een betere verdeling van lusten en lasten tussen ontwikkelaars en de omgeving essentieel is voor het vergroten van draagvlak voor windenergieprojecten. Daarom moet er bij grotere projecten gezamenlijk met betrokken overheden een participatieplan worden opgesteld en moet de omgeving actief worden betrokken. En daarom moet de “sector” in 2013 in overleg met natuur- en milieuorganisaties en IPO/VNG een gedragscode ontwikkelen………Brief Nijpels PDF

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Professor Mariana Alves-Pereira

Professor Mariana Alves-Pereira, Dept. of Environmental Sciences & Engineering, New University of Lisbon, Caparica, Portugal, has for many years been part of a team of physicians and scientists studying the pathophysiology of low-frequency noise and infrasound on humans.She is Assistant Coordinator of the Vibroacoustic Disease Project. Alves-Pereira and colleagues have been doing epidemiologic studies of airline pilots and technicians and other people who are chronically exposed to low-frequency noise and infrasound. The effects are grim: cardiovascular, respiratory, neurologic, and renal pathology and symptoms, which they call vibroacoustic disease (VAD). *VAD is well established in the clinical literature. It has been amply documented and is readily detected by a variety of diagnostic tests.

 

Alves-Pereira (an acoustical engineer) and Dr. Nuno Castelo Branco (a surgical pathologist) recently took numerous noise/vibration measurements within a Portuguese home surrounded by four (4) industrial wind turbines.

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Experts kijken naar geluid windmolens

Bij alle windmolenprojecten gaan onafhankelijke experts kijken naar het geluid dat de windmolens voortbrengen. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) steunt dit idee van PvdA en VVD, zei zij tijdens een debat in de Tweede Kamer.DSCF0893

”Er is veel zorg in de samenleving over het geluid”, zei PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Hij stelde mede namens coalitiegenoot VVD voor om bij elk project deskundigen te laten kijken naar het geluidsniveau, zodat er rekening mee kan worden gehouden bij de uitvoering. “Dan kan bijvoorbeeld de hoogte worden aangepast of kunnen er bomen worden geplant.”

Schultz zei het idee te steunen, ook omdat het omwonenden het idee kan geven dat ze meer worden betrokken bij de bouw van windmolens. De experts zouden niet alleen moeten kijken naar het geluid, maar ook naar andere factoren die van belang zijn voor de omgeving.

Tegenstanders van windmolens zijn bezorgd over het laagfrequente geluid dat de turbines voortbrengen. Dat zou gezondheidsklachten veroorzaken bij omwonenden. Het kabinet wil de komende jaren duizenden windmolens op land laten bouwen.

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Documentaire Laag Frequent Geluid

titel002_2

Wonen in het paradijs, leven in de hel

Filmmakers Margriet Westerhof en Christa Moesker vragen uw financiële steun voor het maken van een documentaire over Laag Frequent Geluid.

Laag Frequent Geluid is een hele diepe toon beneden de menselijke gehoorgrens en wordt ervaren als een trilling in het lichaam of als een zware bromtoon, vergelijkbaar met het gedreun van een draaiende wastrommel. Laag Frequent Geluid komt in heel Nederland voor en veroorzaakt ernstige gezondheidsklachten.

Zo klopte een jaar geleden een groep mensen uit Noord Groningen bij ons aan. Hun leven op het paradijselijke platteland was tot een hel geworden. De bromtoon had hun leven totaal ontwricht. Hun onderzoek naar de bron van het geluid leverde vooral frustratie op. En oplossingen leken nog niet echt in zicht. Dit riep onze nieuwsgierigheid op. Wat is hier aan de hand?

Met hun verhaal als startpunt onderzoeken we wat Laag Frequent Geluid is en proberen we de oorzaak ervan te achterhalen. Daarnaast besteden we aandacht aan de mogelijke oplossingen en laten we verschillende experts aan het woord. Zo willen we het fenomeen Laag Frequent Geluid en de schadelijke gevolgen ervan meer bekendheid geven en op de kaart zetten.

De documentaire wordt aangeboden aan publieke regionale en landelijke omroepen en verspreid via het internet. Ook kan de film worden ingezet voor educatieve en informatieve doeleinden. We streven ernaar de film in 2014 op te leveren. 

Hoe kunt u ons helpen?

Wij kunnen deze documentaire niet maken zonder uw financiële steun. Heeft u te maken met overlast door Laag Frequent Geluid en wilt u dat dit probleem uitvoerig wordt belicht, leest u dan hoe u ons kunt helpen door middel van crowdfunding. 

Het maken van een documentaire kost veel geld. Het is in deze tijd erg lastig om subsidies te krijgen voor met name onderzoeksdocumentaires. Daarom proberen we een bedrag van 8500 euro te verwerven door middel van crowdfunding. Dat betekent dat u een klein bedrag investeert in onze documentaire en zo aandeelhouder wordt. In ruil hiervoor krijgt u een tegenprestatie in de vorm van een DVD, een vermelding in de aftiteling of het recht op gebruik van beeldmateriaal. En natuurlijk een uitnodiging voor de première, met aansluitend symposium. En een bijkomend voordeel… het is nog aftrekbaar van de belasting ook!

Wij doen onze inzameling via Cinecrowd. Dat is een zeer professionele organisatie, die uw bijdrage gedurende drie maanden beheert en het geld op uw rekening terugstort als het streefbedrag binnen die drie maanden niet is bereikt. Maar daar gaan wij niet van uit. Wij denken dat deze documentaire gemaakt moet worden. En wilt u ons hierbij helpen…. bekijkt u dan ons project op de website van CINECROWD

Crowd Funding?

Help ons Laag Frequent Geluid op de kaart te zetten en ga gauw naar de website van CINECROWD voor meer informatie en de voorwaarden over ons project. Alle kleine beetjes helpen!!

Vind ons leuk op FaceBook

U kunt onze activiteiten volgen op onze FaceBookpagina
door te klikken op “vind ik leuk”

Doorsturen

 STUUR deze nieuwsbrief door
aan iedereen die begaan is met het onderwerp

Contact

Voor vragen en suggesties kunt u ons mailen lfg-docu@hotmail.nl

Meer informatie

Meer informatie over het onderwerp kunt u vinden op de website van Stichting Laagfrequentgeluid

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Interview Rob Rietveld

‘Vanuit het landsbelang een visie ontwikkelen op de energievoorziening’

“De uitdaging om te komen tot duurzame energievoorziening is het goed tegen elkaar afwegen van alle alternatieven. Op dit moment spelen we echter paniekvoetbal. Vandaag zetten we in op wind, morgen op zon, overmorgen op weer iets anders. Daarbij kijken we alleen naar de technieken die nú beschikbaar zijn. Die gaan veelal gepaard met gevolgschade, zoals landschapsbederf. We moeten ook kijken naar technieken die in ontwikkeling zijn. Dan kun je de afweging maken wat je nu wilt doen, en wat later. Neem bijvoorbeeld Maglev windturbines. Die draaien op een magnetisch veld, dus zonder weerstand. Het vermogen van deze turbines is tot zo’n 400 keer groter dan dat van de huidige windmolens.

Het punt is dat we geregeerd worden door de markt. Producenten van windmolens willen veel molens verkopen, agrariërs kunnen geld verdienen door molens op hun land te plaatsen. Voor de markt is er dus geen stimulans om molens te ontwikkelen waar er maar heel weinig van nodig zijn.

Het is aan de overheid om vanuit het landsbelang een visie te ontwikkelen op onze energievoorziening. Los van lobby en belangenverstrengeling. Op basis daarvan kun je mensen overtuigen van de noodzaak van een bepaalde mix van alternatieve energievormen. En kan bijvoorbeeld ook de komst van een windmolenpark in een streek voor de bewoners acceptabel zijn.”

Rob Rietveld
Woordvoerder van Tegenwind Hunzedal

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+