Annulering BIJEENKOMSTEN NLVOW IN HET KADER VAN DE ENERGIEDIALOOG

Helaas moeten wij de twee bijeenkomsten van 30/6 (Utrecht) en 1/7 (Zwolle) afzeggen. Er  hebben zich te weinig mensen aangemeld.

Wij willen u graag op de mogelijkheid wijzen dat u zelf stukken en/of rapporten kan uploaden naar de site van “De Energiedialoog” van het ministerie van Economische Zaken.

Om een document te uploaden moet u geregistreerd zijn. Klik vervolgens op de knop ‘bestanden toevoegen’, maak een nieuwe map aan met de naam van jouw organisatie of initiatief, voeg een korte samenvatting toe deel je bestanden!

Als NLVOW willen u ook de mogelijkheid bieden uw inbreng digitaal aan te leveren. Stuur uw ideeën, kanttekeningen en aanbevelingen voor 1/7 per mail naar info@nlvow.nl      Wij zullen uw inbreng aanleveren bij het ministerie van EZ.

Dit najaar zal de NLVOW weer een ledenvergadering/conferentie organiseren waarbij oa de sprekers van de geannuleerde Energiedialoog hun verhaal zullen doen. U bent uiteraard van harte welkom.

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

annulering NLVOW energiedialoog 30 juni Zwolle en 1 juli Utrecht

.Helaas moeten wij de tweebijeenkomsten van 30/6 (Utrecht) en 1/7 (Zwolle) afzeggen. Er  hebben zich te weinig mensen aangemeld.

Wij willen u graag op de mogelijkheid wijzen dat u zelf stukken en/of rapporten kan uploaden naar de site van “De Energiedialoog” van het ministerie van Economische Zaken. Om een document te uploaden moet u geregistreerd zijn. Klik vervolgens op de knop ‘bestanden toevoegen’, maak een nieuwe map aan met de naam van jouw organisatie of initiatief, voeg een korte samenvatting toe deel je bestanden!

Als NLVOW willen u ook de mogelijkheid bieden uw inbreng digitaal aan te leveren. Stuur uw ideeën, kanttekeningen en aanbevelingen voor 1/7 per mail naar info@nlvow.nl                               Wij zullen uw inbreng aanleveren bij het ministerie van EZ.

Dit najaar zal de NLVOW weer een ledenvergadering/conferentie organiseren waarbij oa de sprekers van de geannuleerde Energiedialoog hun verhaal zullen doen. U bent uiteraard van harte welkom.

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Vereniging Eigen Huis en NLVOW gaan participatiewijzer windenergie opstellen

VEH: Omwonenden windparken voelen zich niet serieus gehoord

Lees hier de volledige onderzoeksresultaten

Amersfoort, 1 juni 2016

Het overgrote deel van de omwonenden van te bouwen windturbineparken vindt dat ze niet serieus genomen wordt bij de planvorming en inspraak. Slechts een schamele 11 procent is hier wel positief over, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder omwonenden van grote windturbine locaties. “Dit kan zo niet langer”, zegt Rob Mulder, directeurvan Vereniging Eigen Huis. “Hoewel alle partijen, dus ook overheid, initiatiefnemers, projectontwikkelaars en milieuorganisaties belang hebben bij een zo groot mogelijk draagvlak, komt inspraak vaak niet van de grond. We gaan daarom een handje helpen.” De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) en Vereniging Eigen Huis slaan de handen ineen om – op basis van praktijkervaringen van de achterban – te komen tot een “participatiewijzer windenergie”. Het gaat om een gereedschapskist met randvoorwaarden en praktische mogelijkheden om burgers actief te betrekken bij de planvorming en invloed te geven op de besluitvorming. Omdat er geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid gaan we met deze participatiewijzer naar de politiek om af te dwingen dat gemeenten, exploitanten etc. er per direct mee aan de slag moeten en verankerd wordt in de Omgevingswet.

Vereniging Eigen Huis deed onderzoek onder 3660 leden die in de omgeving wonen van één van de gebieden die (in de structuurvisie Windenergie op Land ) zijn aangewezen als locatie voor grote windparken. Twee derde van de ondervraagden geeft aan niet vanaf de beginfase van de plannen voor windturbines door overheid of initiatiefnemers goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen. De komst van het windpark in de omgeving wordt door de ondervraagden met gemengde gevoelens bekeken: Bijna 40 procent staat negatief tegenover de komst, een kwart bekijkt de komst positief. Over windenergie in algemene zin is een ruime meerderheid wel positief of zelfs zeer positief.

Er zijn dus grote mogelijkheden om te winnen aan acceptatie en zelfs draagvlak door meer recht te doen aan de belangen van omwonenden. NLVOW en leden van Vereniging Eigen Huis weten uit ervaring waar de belangen van de omwonenden nu in het gedrag komen, wat kan bijdragen aan acceptatie en wat juist niet. “Dat omwonenden zich nu door dossiers van 4000 pagina’s moeten ploeteren om te weten hoe de plannen nou echt in elkaar steken slaat natuurlijk nergens op”, aldus Rob Mulder. “Onze ambitie is hieraan een einde te maken en te zorgen van een burgervriendelijke aanpak waarbij de burger een positie heeft en zich gehoord voelt.”

Het onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis is eind februari uitgevoerd door Marlyse-Research onder leden van Vereniging Eigen Huis die in een postcodegebied wonen dat binnen 2 kilometer ligt van één van de in de structuurvisie Wind op Land genoemde gebieden. Het eindrapport en de deelrapporten van elk van de deelgebieden zijn beschikbaar op www.eigenhuis.nl

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Persbericht Klacht Nationale Ombudsman

Annerveenschekanaal, 8 maart 2016 Logo nlvow

 

Onjuiste en tendentieuze informatie over windenergie van overheidsorgaan leidt tot klacht Nationale Ombudsman 

De NLVOW heeft, samen met het NKPW, een klacht ingediend tegen de Borgingscommissie Energieakkoord en/of de Sociaal Economische Raad bij mr Van Zutphen, nationale ombudsman. Reden voor deze klacht is de onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie over windenergie die als factchecker is gepubliceerd op de website van de SER. De heer Nijpels, voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord, liet in 2015 weten klaar te zijn met onzinverhalen over windmolens.  Hij beoogde het debat te beïnvloeden door zogenaamde factcheckers. Met aflevering drie van de factchecker ‘Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens” slaat de Borgingscommissie de plank volledig mis. De voordelen van windenergie worden systematisch zwaar aangezet en de nadelen, vooral voor omwonenden, systematisch afgezwakt. In totaal vond de NLVOW/NKPW 6 onjuistheden, 31 onvolledige opmerkingen en 36 tendentieus getinte opmerkingen.

Objectiviteit en onafhankelijkheid SER en Borgingscommissie staan ter discussie

Alle bezwaren en bedenkingen over de factchecker zijn vanzelfsprekend eerst voorgelegd aan de heer Nijpels en vervolgens aan mevrouw Hamel, voorzitter van de SER. Door de inhoudsloze reacties voelt de NLVOW zich nu genoodzaakt de Nationale Ombudsman in te schakelen. De klacht komt er op neer dat het in hoge mate onbehoorlijk is van een overheidsorgaan, of een voor de overheid optredende instantie, onjuiste, onvolledige  en/of tendentieuze informatie te verspreiden. In dit specifieke geval over windenergie zoals gepubliceerd op: www.energieakkoordser.nl Dit weegt extra zwaar vanwege de pretentie van objectiviteit en onafhankelijkheid waarmee de informatie wordt gepresenteerd. Het is voor de NLVOW onbegrijpelijk dat de SER zich als gezaghebbend instituut hiermee afficheert.

Onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie van de overheid staat niet op zichzelf

Los van bovengenoemde klacht, is deze vorm van informatie over windenergie van de kant van de overheid breder. Dit blijkt ook uit de klacht die de NLVOW tegen de Staat der Nederlanden heeft aangespannen bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus in Geneve. Eén van de gronden van die klacht is dat Nederland zich niet houdt aan de verplichtingen van het Verdrag om burgers tijdig en adequaat te informeren over milieuaangelegenheden. Dit geldt ook voor windenergie. De klacht is in behandeling.

NB. De beoordeling van de factchecker door de NLVOW/NKPW sturen wij op verzoek toe.

(pdf) Persbericht klacht Ombudsman

(pdf) Klacht Nationale Ombudsman

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl,  06 46 375 095

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Oproep tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

NUON Park Lambertzwaag Noord-Holland

NUON Park Lambertzwaag Noord-Holland in 2005 gebouwd wordt nu vervangen inclusief fundering.

Maandag 17 november 2014 vergaderde de 2e kamer commissie over (wind)energie. Lees hier de moties die door verschillende kamerleden zijn ingediend. Agnes Mulder(CDA) riep minister Kamp op om een moreel appèl te doen aan initiatiefnemers voor wat betreft de plannen voor het  1op1 vervangen van jonge windturbines.

Uit maatschappelijk verantwoordelijkheid af te zien van deze plannen!

Luister hier naar de uitzending van BNR: www.bnr.nl/nieuws/564926-1411/goede-windmolens-vervangen-vanwege-subsidiestop

De ingediende moties zijn hier te vinden: www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A03677

Stemming  op 25 november 2015

 

 

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Dubbele subsidie door vervangen jonge windturbines

Enercon windturbines bij Leiden (A4) worden al na 9 jaar vervangen

Enercon windturbines bij Leiden (A4) worden al na 9 jaar vervangen

Inventarisatie-1op1-Vervangingen-Windturbines-10-02-2015

In de Volkskrant van 17 november 2014 Windmolens vervangen om subsidie (pdf) wordt aandacht gegeven aan het onderzoek van de NLVOW naar het grote aantal aanvragen voor vervanging van jonge bestaande windmolens vanwege de extra subsidie. http://www.volkskrant.nl/binnenland/nog-goede-windmolens-worden-vervangen-vanwege-subsidiestop~a3791781/

Vragen van de 2e kamer

Naar aanleiding van antwoorden van minister Kamp op de vragen over 1op1 vervanging van jonge windturbines van 2e kamerlid Agnes Mulder (CDA): beantwoording-kamervragen-over-vervanging-windturbines

In de recente beantwoording van de minister van EZ op vragen van de 2e kamer over het vervangen van windturbines na de subsidie termijn maar voor het einde van de economische leverduur heeft de minister, naar onze mening, de kamer niet volledig geïnformeerd ten aanzien van het aantal turbines waar dit op gaat worden toegepast en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Wij vinden dat de gang van zaken rond dit onderwerp een dusdanige impact op de acceptatie van wind op land heeft, dat hier meer aandacht aan zou moeten worden gegeven.

De bevindingen

De NLVOW heeft een globale inventarisatie Inventarisatie-1op1-Vervangingen-Windturbines-10-02-2015 (gecorrigeerde versie) uitgevoerd t.a.v. de windturbines waarvoor een vervangingsaanvraag loopt. Wij komen tot 175 turbines. Duidelijk meer dan door de minister is aangegeven. De windturbines zijn bovendien in de meeste gevallen niet ouder dan 10 jaar. Indien deze windturbines nog dit jaar worden vergund, dan kunnen zij aanspraak maken op meer dan 350 miljoen euro groene stroomsubsidie. Door een betere efficiëntie van de nieuwe turbine zal het aantal vollasturen wellicht licht toenemen, maar de vraag is of dit zoveel gemeenschapsgeld mag gaan kosten.

Subsidie regelingen meerdere malen aangepast

De subsidie voor windturbines is er op gebaseerd, dat in de eerste periode van de economische levensduur (10 jaar bij de MEP, 15 jaar bij de SDE) de oprichtingskosten van de turbine “terugverdiend” wordt. Daarna kan deze turbine nog 10-15 jaar mee waarbij er geproduceerd kan worden tegen de “normale” markt tarieven (zonder dat er subsidie nodig is). We praten dan alleen nog maar over grondvergoeding, onderhoud en rendementen. Deze laatste periode is met name winst door maatschappij en duurzaamheid. Omdat het “draaien” met subsidie lucratiever is, worden nu deze turbines vervangen en opnieuw aangemeld voor subsidie.

 

MEP SDE SDE+ NLVOW 2003

Dit kan je niet uitleggen aan de burgers

Het wordt nog slechter uit te leggen, als turbines die gesaneerd gaan worden (o.a. Noord–Holland Wieringermeer) en die een bepaalde dubbel-draaitijd krijgen toegewezen, nog voor de duur van deze dubbel-draaitijd + de proceduretijd van dit nieuwe windpark, ook gebruik gaan maken van deze regeling. Er is dan zelfs geen sprake meer van een periode na de subsidie waar we dus voor een marktconforme prijs (zonder subsidie) elektriciteit kunnen opwekken. Wat is het verschil met de subsidie die al aangevraagd is voor de vervanging van deze turbine in het nieuwe park? Er is hier dan duidelijk sprake van dubbele subsidie.

Dit laatste is echt niet meer uit te leggen aan de maatschappij, de omwonenden, waarvan u vraagt om de realisatie van wind op land, in hun eigen directie omgeving, te accepteren. Wie gelooft nu nog een exploitant/ontwikkelaar die zegt dit te doen vanuit duurzaamheid? Wij hebben getracht een eigen inschatting te maken wat dit aan extra subsidie gaat kosten zonder dat er een serieuze toename is van opgewekte windenergie.

Wij als NLVOW zetten ons niet in wegens de financiële consequenties van de keuze voor windenergie (op land) maar voor de belangen hierbij voor de omwonenden. Het, naar onze mening, verkwisten van maatschappelijk kapitaal die weer door diezelfde omwonenden mee moet worden opgebracht vinden wij wel tot onze taak behoren om onder uw aandacht te moeten brengen.

Kritische Provinciale Staten

In de provincie Noord-Holland, Friesland en Overijssel hebben verschillende politieke partijen ook al aandacht gevraagd voor deze gang van zaken.

VVD Fryslan Vragen 1op1 vervanging windturbines

VVD NH vragen over 1op1 windmolenvergunningen Hollands Kroon

PVV Overijssel Fractievoorzitter Dhr. E Mulder over het vervangen van jonge windturbines

 In de media

Business News Radio http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&audioId=2412361

 

RTL Een klein hiaatje in de wet!

 
 
Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Ontwikkeling en integratie duurzame energie; Lessons Learned From Germany

germany_lessonslearned_final_071014

1 SAMENVATTING
De afgelopen tien jaar is door goedbedoelde beleidsmakers in Duitsland en andere Europese landen beleid ontworpen voor hernieuwbare energie. De royale subsidies lijken nu onhoudbaar te worden, wat resulteert in diepe, onbedoelde gevolgen voor alle belanghebbenden in de industrie.

1. Beleidsmakers onderschatten de kosten van hernieuwbare subsidies en de invloed hiervan op de nationale economieën.

2. Retail prijzen zijn voor veel afnemers van elektriciteit aanzienlijk toegenomen, en de subsidies in Duitsland en de rest van Europa worden over het algemeen door de eindgebruiker betaald door middel van een cost sharing

3. De snelle groei van hernieuwbare energie heeft een als gevolg een lagere groothandelsprijzen in Duitsland,  met nadelige gevolgen voor de markten en bedrijven.

4. Het wholesale-prijsmodel is veranderd als gevolg van de grote duurzame energie penetratie. In het verleden volgden, groothandelsprijzen de vraagcurve, maar in Europa reageren ze nu op het weer; naar beneden wanneer de zon schijnt en de wind waait, en tot wanneer in tijden van grote vraag de zon niet schijnt en de wind niet waait.

5.Fossiele centrales en kerncentrales worden nu geconfronteerd met spanningen om hun operationele systemen. De centrales zijn nu actief onder minder stabiele omstandigheden en zijn daarbij is het nodig om te in te springen op variabiliteit in de balans van duurzame energie.

6.Grootschalige inzet van hernieuwbare capaciteit heeft zich niet vertaalt in een aanzienlijke  verplaatsing van thermische capaciteit. Vanwege de variabiliteit van de wind-en zonne-energie is een gelijk back up vermogen noodzakelijk.

7.Grootschalige investeringen in het net zijn noodzakelijk om transportnetten uit te breiden

8. Overmatige en niet-duurzame subsidieprogramma’s resulteerde in tal van herontwerpen
van de steunregelingen voor hernieuwbare energie, die onzekerheid over de regelgeving veroorzaken toegenomen financiële risico’s voor alle belanghebbenden in de duurzame energie-industrie.

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

CPB adviseert uitstel windenergie op land

Uitstel project Wind op land maatschappelijk de beste optie

Mulder-en-Verrips-cr-590

Prof. Machiel Mulder (RUG) en Annemiek Verrips (CPB)

De maatschappelijke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht, afgezien van gevolgen van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie en potentieel grote effecten voor het landschap. De onzekerheden zijn echter groot. Daarnaast is dit neutrale saldo de som van een negatief saldo aan het begin en een positief saldo na een aantal jaren. Op basis van de KBA concludeert het CPB dat uitstel van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is.

CPB Achtergronddocument-kba-structuurvisie-6000-mw-windenergie-op-land-achtergrondinformatie[1]

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

SER-Energieakkoord: niet klaar voor de participatiesamenleving

Participatiesamenleving

In de Troonrede die Koning Willem-Alexander op 17 september 2013 voorlas, werd de komst van de participatieve samenleving aangekondigd. De tekst is door het Kabinet opgesteld met de annotatie dat in de participatiesamenleving zoveel mogelijk problemen door de samenleving zelf worden opgelost. De introductie van dit model getuigt van een duidelijke visie op een volwassen samenleving die afstand neemt van een overheid die te veel belasting heft om die vervolgens naar eigen inzicht weer te besteden.
Hetzelfde Kabinet maakt een uitzondering voor duurzame energie. De grote zonnepanelenacties werden georganiseerd door onder andere Urgenda en later door de Vereniging Eigen Huis. Anderen volgden. De overheid heeft deze acties nooit gesteund. Niettemin zijn er veel particulieren en bedrijven die met aanzienlijke investeringen en veel overtuiging de duurzame energieontwikkeling daadwerkelijk mogelijk maken. De samenleving lost sommige problemen zelf op.
Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Interview Rob Rietveld (NLVOW) & Ton Hirdes (NWEA)

Audio Op 24 april 2014 werd in politiek Den Haag gesproken over windenergie. Volgens de Kamer moet er meer draagvlak bij de bevolking komen. Een discussie tussen Ton Hirdes, directeur van de NWEA, Nederlandse Wind Energie Associatie en Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.

Radio 1 “Met het oog op morgen”

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

NLVOW & Structuurvisie Wind Op land

Namens de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) doe ik u hierbij onze reactie toekomen ten aanzien van de SvWOL, zoals deze aan de Kamer is aangeboden en door u zal worden behandeld op 24 april 2014.
Het mag inmiddels gevoeglijk duidelijk zijn dat we in Nederland massaal voor duurzame energie zijn, waaronder windenergie. Maar als deze windenergie gerealiseerd moet worden in onze eigen woon- en leefomgeving zijn we ineens veel minder enthousiast……………

Algemeen Overleg Commissie Infrastructuur & Milieu reactie SvWOL

Antwoorden Minister Kamp op de brief van 27 maart 2014 over betrekken van omwonenden besluitvorming Windenergie op land.

Brief Kamp reactie brief NLVOW

 

 

 

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Verzoek aan Minister Kamp

De NLVOW is van mening dat omwonenden onvoldoende worden betrokken bij het proces rond de realisatie van de doelstelling voor windenergie op land. Daarom hebben wij op 27 maart 2014 een verzoek hiertoe formeel ingediend bij Minister van Economische zaken Henk Kamp.

20140512 Brief-2 Kamp proces participatie (PDF)

20140327 Brief Kamp proces participatie (PDF)

Brief Kamp reactie brief NLVOW (PDF)

 Participeren-loesje

 

 

Ook u als omwonende kan direct dit verzoek tot betere planparticipatie indienen bij Minister Kamp. Hiervoor hebben wij een voorbeeld brief gemaakt die u zelf kan invullen.

Model brief deelname RCR regiegroep  (Word)

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Gedragscode Windenergie Nederland

Waar tot nu toe eerst gebieden worden aangewezen en dan naar draagvlak wordt gezocht, zouden overheden en initiatiefnemers in de toekomst eerst moeten werken aan het verkrijgen van draagvlak voor windenergieprojecten en zouden deze gebieden voor dergelijke projecten aangewezen moeten worden op basis van (de mate van) draagvlak bij de lokale bevolking.

Toelichting. De huidige praktijk – eerst gebieden aanwijzen en dan roepen om draagvlak – is een belangrijke reden voor al het verzet tegen windenergieprojecten. Die praktijk immers maximaliseert de weerstand onder de bevolking, vooral als ondernemers/speculanten over de gebieden uitzwermen om links en rechts grondposities te verwerven. Omkering van de volgorde – eerst draagvlak en dan pas gebieden aanwijzen – betekent een level playing field voor alle stakeholders en maakt investeren in draagvlak van essentieel belang……….NLVOW gedragscode PDF

BRIEF AAN DE HEER NIJPELS (voorzitter Sociaal economische raad)

In het Nationaal Energieakkoord van september 2013 wordt benadrukt dat een betere verdeling van lusten en lasten tussen ontwikkelaars en de omgeving essentieel is voor het vergroten van draagvlak voor windenergieprojecten. Daarom moet er bij grotere projecten gezamenlijk met betrokken overheden een participatieplan worden opgesteld en moet de omgeving actief worden betrokken. En daarom moet de “sector” in 2013 in overleg met natuur- en milieuorganisaties en IPO/VNG een gedragscode ontwikkelen………Brief Nijpels PDF

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Professor Mariana Alves-Pereira

Professor Mariana Alves-Pereira, Dept. of Environmental Sciences & Engineering, New University of Lisbon, Caparica, Portugal, has for many years been part of a team of physicians and scientists studying the pathophysiology of low-frequency noise and infrasound on humans.She is Assistant Coordinator of the Vibroacoustic Disease Project. Alves-Pereira and colleagues have been doing epidemiologic studies of airline pilots and technicians and other people who are chronically exposed to low-frequency noise and infrasound. The effects are grim: cardiovascular, respiratory, neurologic, and renal pathology and symptoms, which they call vibroacoustic disease (VAD). *VAD is well established in the clinical literature. It has been amply documented and is readily detected by a variety of diagnostic tests.

 

Alves-Pereira (an acoustical engineer) and Dr. Nuno Castelo Branco (a surgical pathologist) recently took numerous noise/vibration measurements within a Portuguese home surrounded by four (4) industrial wind turbines.

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Experts kijken naar geluid windmolens

Bij alle windmolenprojecten gaan onafhankelijke experts kijken naar het geluid dat de windmolens voortbrengen. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) steunt dit idee van PvdA en VVD, zei zij tijdens een debat in de Tweede Kamer.DSCF0893

”Er is veel zorg in de samenleving over het geluid”, zei PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Hij stelde mede namens coalitiegenoot VVD voor om bij elk project deskundigen te laten kijken naar het geluidsniveau, zodat er rekening mee kan worden gehouden bij de uitvoering. “Dan kan bijvoorbeeld de hoogte worden aangepast of kunnen er bomen worden geplant.”

Schultz zei het idee te steunen, ook omdat het omwonenden het idee kan geven dat ze meer worden betrokken bij de bouw van windmolens. De experts zouden niet alleen moeten kijken naar het geluid, maar ook naar andere factoren die van belang zijn voor de omgeving.

Tegenstanders van windmolens zijn bezorgd over het laagfrequente geluid dat de turbines voortbrengen. Dat zou gezondheidsklachten veroorzaken bij omwonenden. Het kabinet wil de komende jaren duizenden windmolens op land laten bouwen.

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Documentaire Laag Frequent Geluid

titel002_2

Wonen in het paradijs, leven in de hel

Filmmakers Margriet Westerhof en Christa Moesker vragen uw financiële steun voor het maken van een documentaire over Laag Frequent Geluid.

Laag Frequent Geluid is een hele diepe toon beneden de menselijke gehoorgrens en wordt ervaren als een trilling in het lichaam of als een zware bromtoon, vergelijkbaar met het gedreun van een draaiende wastrommel. Laag Frequent Geluid komt in heel Nederland voor en veroorzaakt ernstige gezondheidsklachten.

Zo klopte een jaar geleden een groep mensen uit Noord Groningen bij ons aan. Hun leven op het paradijselijke platteland was tot een hel geworden. De bromtoon had hun leven totaal ontwricht. Hun onderzoek naar de bron van het geluid leverde vooral frustratie op. En oplossingen leken nog niet echt in zicht. Dit riep onze nieuwsgierigheid op. Wat is hier aan de hand?

Met hun verhaal als startpunt onderzoeken we wat Laag Frequent Geluid is en proberen we de oorzaak ervan te achterhalen. Daarnaast besteden we aandacht aan de mogelijke oplossingen en laten we verschillende experts aan het woord. Zo willen we het fenomeen Laag Frequent Geluid en de schadelijke gevolgen ervan meer bekendheid geven en op de kaart zetten.

De documentaire wordt aangeboden aan publieke regionale en landelijke omroepen en verspreid via het internet. Ook kan de film worden ingezet voor educatieve en informatieve doeleinden. We streven ernaar de film in 2014 op te leveren. 

Hoe kunt u ons helpen?

Wij kunnen deze documentaire niet maken zonder uw financiële steun. Heeft u te maken met overlast door Laag Frequent Geluid en wilt u dat dit probleem uitvoerig wordt belicht, leest u dan hoe u ons kunt helpen door middel van crowdfunding. 

Het maken van een documentaire kost veel geld. Het is in deze tijd erg lastig om subsidies te krijgen voor met name onderzoeksdocumentaires. Daarom proberen we een bedrag van 8500 euro te verwerven door middel van crowdfunding. Dat betekent dat u een klein bedrag investeert in onze documentaire en zo aandeelhouder wordt. In ruil hiervoor krijgt u een tegenprestatie in de vorm van een DVD, een vermelding in de aftiteling of het recht op gebruik van beeldmateriaal. En natuurlijk een uitnodiging voor de première, met aansluitend symposium. En een bijkomend voordeel… het is nog aftrekbaar van de belasting ook!

Wij doen onze inzameling via Cinecrowd. Dat is een zeer professionele organisatie, die uw bijdrage gedurende drie maanden beheert en het geld op uw rekening terugstort als het streefbedrag binnen die drie maanden niet is bereikt. Maar daar gaan wij niet van uit. Wij denken dat deze documentaire gemaakt moet worden. En wilt u ons hierbij helpen…. bekijkt u dan ons project op de website van CINECROWD

Crowd Funding?

Help ons Laag Frequent Geluid op de kaart te zetten en ga gauw naar de website van CINECROWD voor meer informatie en de voorwaarden over ons project. Alle kleine beetjes helpen!!

Vind ons leuk op FaceBook

U kunt onze activiteiten volgen op onze FaceBookpagina
door te klikken op “vind ik leuk”

Doorsturen

 STUUR deze nieuwsbrief door
aan iedereen die begaan is met het onderwerp

Contact

Voor vragen en suggesties kunt u ons mailen lfg-docu@hotmail.nl

Meer informatie

Meer informatie over het onderwerp kunt u vinden op de website van Stichting Laagfrequentgeluid

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Interview Rob Rietveld

‘Vanuit het landsbelang een visie ontwikkelen op de energievoorziening’

“De uitdaging om te komen tot duurzame energievoorziening is het goed tegen elkaar afwegen van alle alternatieven. Op dit moment spelen we echter paniekvoetbal. Vandaag zetten we in op wind, morgen op zon, overmorgen op weer iets anders. Daarbij kijken we alleen naar de technieken die nú beschikbaar zijn. Die gaan veelal gepaard met gevolgschade, zoals landschapsbederf. We moeten ook kijken naar technieken die in ontwikkeling zijn. Dan kun je de afweging maken wat je nu wilt doen, en wat later. Neem bijvoorbeeld Maglev windturbines. Die draaien op een magnetisch veld, dus zonder weerstand. Het vermogen van deze turbines is tot zo’n 400 keer groter dan dat van de huidige windmolens.

Het punt is dat we geregeerd worden door de markt. Producenten van windmolens willen veel molens verkopen, agrariërs kunnen geld verdienen door molens op hun land te plaatsen. Voor de markt is er dus geen stimulans om molens te ontwikkelen waar er maar heel weinig van nodig zijn.

Het is aan de overheid om vanuit het landsbelang een visie te ontwikkelen op onze energievoorziening. Los van lobby en belangenverstrengeling. Op basis daarvan kun je mensen overtuigen van de noodzaak van een bepaalde mix van alternatieve energievormen. En kan bijvoorbeeld ook de komst van een windmolenpark in een streek voor de bewoners acceptabel zijn.”

Rob Rietveld
Woordvoerder van Tegenwind Hunzedal

Deel deze informatie!Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+