Overslaan en naar de inhoud gaan

EU zet in “oorlogswet” juni 2022 de democratie buitenspel bij de energietransitie

door Inhoudsbeheer12

 Read in english     engelse taal

 

PERSBERICHT NLVOW 17 juni 2022

Het lijkt de pers en de Nederlandse politici geheel te zijn ontgaan, maar bij toeval kwam het EUParlement op 6 juni niet toe aan discussie over een voorstel van de Europese Commissie in het kader van RepowerEU. Dat is een set maatregelen om haast te maken met duurzame energie, met veel goede voorstellen. Eén daarvan heeft echter tot doel:

“Om de trage en complexe vergunningverlening voor grote projecten op het gebied van hernieuwbare energie aan te pakken, en een gerichte wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie om hernieuwbare energie te erkennen als een dwingend openbaar belang. De lidstaten moeten specifieke “go
to”gebieden voor hernieuwbare energie opzetten, d.w.z. gebieden met minder milieurisico's en met kortere en vereenvoudigde vergunningsprocedures.”

Voor wie het voorstel EU 2022/0160 d.d. 18‐5‐2022 nog niet kent: De Europese landen worden dan verplicht

  • Art 15b ‐ Er moet binnen 1 jaar genoeg gebied op land en zee aangewezen worden voor de nationale bijdrage aan de 2030 doelstelling voor duurzame energie (45% van alle energiegebruik)
  • Art 15c ‐ Voorkeursgebieden voor duurzame energie aan te wijzen (go‐to‐areas)
  • Art 16 ‐ In deze gebieden moet aan aanvraag binnen 2 weken goedgekeurd worden (daarbuiten in 4 weken), er mag maar 1 aanspreekpunt voor aanvragers hoeven zijn, er mag geen juridisch bezwarenrecht zijn voor art 16a,b,c die de termijnen den overschrijden
  • Art 16a ‐ De vergunningsduur in go‐to‐areas mag maximaal 1 jaar zijn, anders geacht te zijn verleend
  • Art 16b ‐ De vergunningsduur buiten go‐to‐areas mag maximaal 2 jaar zijn
  • Art 16c ‐ De vergunningsduur Zon op dak/constructies mag maximaal 3 maanden zijn
  • Art 16d ‐ Totdat klimaatneutraliteit is bereikt overstijgen vergunningsaanvragen rond duurzame bronnen het publieke belang, en dienen de gezondheid van de burgers
  • En diverse bestaande Europese Directieven worden met naam en toenaam buiten werking gesteld.

Dit voorstel is natuurlijk een directe aanval op de basis van de democratie en de waarden die dat vertegenwoordigt. De trias politica komt echt aan het wankelen en het laatste echelon in de democratie, namelijk de “lastige” burgers, worden buitenspel gezet zoals alleen in oorlogstijd verwacht kon worden. Wel wordt onduidelijk vermeld dat termijnen gelden zonder bezwaar, beroep e.d., maar fijntjes wordt gesteld dat veel bezwaren moeten worden geacht als overtroffen door het grote belang van duurzame energie voor precies de gezondheid van de burgers. Alleen deze EU-Commissie weet beter wat goed is voor de burgers zelf. Hun heilige doel zou zelfs het publieke belang overstijgen ! Daarmee wordt bedoeld dat bezwaren, beroepen etc via afwijzing snel doorlopen kunnen worden.

Het NLVOW ondersteunt de energietransitie, maar vindt dat er voldoende opties zijn om dat te doen verlopen zonder overlast voor omwonenden en landschap, danwel om te zorgen voor voldoende compensatie van verstoorde leefkwaliteit en overige schaden. Zonder dat ontstaat juist de “weerstand”, waartegen nu anti‐democratische wetten zouden moeten worden aangemaakt. Het voorstel gaat hieraan voorbij en meent met autocratische nieuwe regelgeving die “weerstand” wel eens eventjes klein te moeten krijgen. Terwijl oneerlijkheid voor burger‐bewegingen juist de reden is om hun vrije tijd te besteden, om tot een rechtvaardiger maatschappij te komen.

De hogere overheden zal het niet lukken om binnen 1 jaar gebieden aan te wijzen zonder de regels van het Verdrag van Aarhus (informatie en inspraak) en de m.e.r. voor elkaar te krijgen. Ook de lagere overheden komen voor het blok: wie niet in 2 weken een vergunningsaanvraag weet te beoordelen op ontvankelijkheid is gedoemd binnen 1 jaar een vergunning te verlenen en anders die als verleend geacht te zien. En bezwaar en beroep is dan ook voor burgers bijna onmogelijk.

Dit herkennen we van de bevreemdende toepassing van de Crisis‐ en Herstelwet op Inpassingsplannen al, maar dit voorstel gaat nog een grote stap verder. Er zijn al bestuurders en zelfs rechters zijn die het heerlijk vinden zich te kunnen verschuilen achter “het moet van Parijs”, maar nu zou er nog een top‐down excuus voor Pontius Pilatus bijkomen: “het moet van Brussel”. 

Als onze vertegenwoordigers en bestuurders niet in staat zijn de urgentie en noodzaak van een plan of locatie voor duurzame energie over het voetlicht te krijgen, dan is die heldere urgentie en noodzaak er niet. Als onze vertegenwoordigers en bestuurders niet in staat zijn om te komen tot eerlijke Windturbinebepalingen, planschades en financiële deelname ook voor minder draagkrachtigen, dan roepen zij overbodige weerstand juist op. Die lastige gemeenten en “Nimby’s” dan ook nog eens hun democratische rechten ontnemen is blazen vanaf de verkeerde kant van een rioolpijp. Hier is de energietransitie juist niet mee gediend.


OPROEP
Wij hopen dat de pers en de nationale politiek nu kennis neemt van het kennelijk wat in papier verstopte voorstel EU 2022/0160. Wij roepen hen op de heren Timmermans en Samson er op te wijzen dat een vlucht nemen tot deze draconische rechtsontnemingen niet nodig is. Voor de beoogde versnelling van alleen de realisatie van duurzame energie zijn al ruim voldoende methoden van tijdig betrekken van burgers en hun belangen beproefd.

Er is geen besef in de Leidraad of het Voorstel dat de huidige en zeker de voorgestelde procedureregels weerstand oproepen bij de eigen burgers. Terwijl het juist heel simpel is: vermijd interactie met de leefomgeving en bezittingen van burgers door een voldoende grote afstand van windturbines tot woonhuizen te kiezen. Of anders de huizen kopen en slopen (Denemarken). Alleen Beieren en Polen geven op deze punten weloverwogen redenen voor 10 keer de tiphoogte afstand tot woningen (en vakantiehuizen, openbare moestuinen). Dat zou de procedures aanzienlijk versnellen ! In de voorgestelde wijzigingen van richtlijnen in 2022/0160/EU wordt deze gemakkelijke methode niet één keer genoemd.

Het voorstel 2022/0160 d.d. 18‐5‐2022 moet nog langs het Europees Parlement en de Europese Commissie (Ministerraad). Van enig protest of discussie is nog geen blijk gegeven. Daar is nog slechts korte tijd voor.

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

De NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) komt op voor de belangen van (toekomstige) omwonenden van windparken of windturbines. We zien het als onze missie om deze groep zoveel mogelijk een volwaardige stem te geven wanneer zij met plannen voor een park of turbines geconfronteerd worden.

Categorie