Overslaan en naar de inhoud gaan

Over NLVOW

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) is een in 2013 opgerichte vereniging die opkomt voor de belangen van (toekomstige) omwonenden van windparken en windturbines. Na de ALV in 2018 is het werkgebied van de NLVOW uitgebreid naar alle vormen van energieproductie in het kader van de energietransitie (zon, biomassa, geothermie, biogassen, enz.).

De NLVOW is niet opgericht omdat de leden ervan tegen bepaalde vormen van energieopwekking zijn, maar wél om meer gewicht te geven aan de belangen van omwonenden tijdens de besluitvorming en de bouw van wind- en zonneparken en andere vormen van duurzame energieopwekking. 

Door constructief overleg tussen omwonenden, bedrijven en overheden rond deze thematiek en door het verstrekken van informatie en juridische kennis, probeert de vereniging de omwonenden zoveel mogelijk een volwaardige stem te geven in de besluitvormingsfase. Democratisch en bestuurlijk bekeken hebben zij weliswaar een stem in het verhaal, maar in de praktijk voelen omwonenden zich vaak overrompeld en machteloos door de overmacht aan kennis en financiële middelen van de andere partijen.

De NLVOW vindt dat dit een eerlijk proces in de weg staat en komt daarom op voor de collectieve en individuele belangen van omwonenden. Het doel is om door constructief overleg een meer evenwichtige besluitvorming rond het thema van de energietransitie te bereiken, waarin ook de economische, gezondheids-, landschaps-, natuur- en cultuurbelangen van de omwonenden meegenomen worden. De NLVOW functioneert hierin als vraagbaak, kennisbank, onderhandelaar, klankbord en als centraal orgaan voor individuen en actiegroepen. Waar het de vereniging om gaat is een faire afweging van belangen, waarin die van omwonenden niet worden afgedaan als eigenbelang, maar als evenwaardig aan de belangen van investeerders, grondeigenaren, overheden en milieuorganisaties. Het gaat niet alleen om landschap, natuur en cultuur of om beleid, techniek en winsten: Het gaat ook om mensen, hun gezondheid, hun welzijn en hun economische belangen. “NIMBY” (Not In My BackYard) is hierin wat ons betreft geen diskwalificatie, want wij zijn trots op onze achtertuin en het Nederlandse landschap.

De NLVOW functioneert niet als actiegroep, maar wil wel graag actiegroepen steunen. Net zoals ze ook de individuele personen wil steunen als zij opkomen voor hun belangen bij de komst van ontwikkelingen rond de energietransitie die een invloed hebben (vaak een verslechtering) op de woon- en leefomgeving. Daarbij zal de NLVOW altijd handelen naar wat zij uitdraagt: Een evenwichtige benadering, dus ook met oog voor de noodzaak van duurzame energie. Als een vorm van duurzame energie opwekking zoals bijv. windenergie daartoe bijdraagt, dan moet daar ruimte komen (bijv. windturbines en windparken), ook op land. Dit moet op een faire manier gebeuren waarbij lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. De vormen van duurzame energie zoals windenergie moeten niet als een op zichzelf staand doel gezien worden, maar als een middel om klimaatdoelstellingen te halen. Het gaat dus niet om economisch gewin voor een kleine groep individuen, maar om de bijdrage van duurzame energieopwekkingsbronnen aan het verlagen van de CO2 uitstoot en aan het in de praktijk brengen van een beter klimaatbeleid. 

De NLVOW is een vereniging van leden.

De Statuten formuleren de doelstellingen als volgt:

  • Individuele omwonenden te ondersteunen bij het behartigen van hun belangen op het vlak van duurzame energieprojecten, zowel richting projectontwikkelaars als richting overheid;
  • Groepen van omwonenden te informeren over de mogelijkheden om, zo nodig, in verzet te komen tegen projecten, zowel in politieke als in juridische zin;
  • Het informeren van politici en bestuurders over de voor- en nadelen van de diverse vormen van energieopwekking, in het bijzonder in relatie tot duurzame energie en mogelijke alternatieven daarvoor; en
  • In meer algemene zin: het leveren van een op kennis en feiten gebaseerde bijdrage aan het maatschappelijk debat over de voor- en nadelen van alle vormen van duurzame energieopwekking.

Een belangrijke zinsnede daarin is dat de NLVOW een bijdrage wil leveren “op basis van kennis en feiten”, en dus niet op basis van ideologie of eigenbelang. Dat voor de NLVOW de belangen van omwonenden altijd centraal staan, doet daar op geen enkele wijze afbreuk aan.

De NLVOW is gevestigd in Annerveenschekanaal.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Inge van Rheenen
Penningmeester: Jan Jaap Tiemersma
Secretaris: Marian Veldhuis
Bestuurder: Wouter Vogelesang
Bestuurder: Edwin van Stam
Bestuurder: Rob Rietveld
Bestuurder: Henk Klein Kranenburg

Naast vereniging is er een stichting opgericht voor de uitvoerende activiteiten.

Neem contact op

Verplicht veld

De gegevens worden gestuurd naar een van onze medewerkers en bewaard op de Nederlandse e-mail-server van NLVOW.
De gegevens (e-mails) worden verwijderd nadat deze niet meer nodig zijn voor de correspondentie.
Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen.