Overslaan en naar de inhoud gaan

Het kan met gemak - wind op zee en zon op dak

door Anoniem

De belangengroepen Windalarm en NLVOW zien dat de meeste negatieve effecten van een energiesysteem zeer eenvoudig zijn te voorkomen, omdat er geen expliciete noodzaak bestaat voor verdere toevoeging van wind op land

De tijd heeft niet stil gestaan na onze eerdere betoog voor een "Moratorium Wind op Land". Niet alleen is het doel voor wind en zon op land dat het Klimaatakkoord had gesteld intussen al meer dan behaald. Er is ook sprake van het ophogen van doelen voor duurzame energie. Daartoe is een Werkgroep Extra Opgave binnen het klimaatakkoord aan de gang gegaan. Zij kwamen tot het advies om "Alles uit de kast" te halen, en zo heet hun eindrapport dan ook. Er bleek slechts 1 scenario voor de Werkgroep wenselijk en dat is geen wonder, omdat de NVDE de eindredactie had, en belangen heeft bij meer wind op land.

NLVOW en Windalarm hebben deelgenomen aan de inwoner reflectiegroep van deze Werkgroep Extra Opgave binnen het klimaatakkoord. Onze suggesties werden echter niet meegenomen in het eindrapport. Vandaar dat wij onze punten alsnog onder de aandacht willen brengen bij het voortgangsoverleg Klimaatakkoord en het Ministerie van EZK.

  • Ondanks de constatering dat de vraag sterk zal stijgen, zijn er ruim voldoende mogelijkheden om de extra vraag op te vangen. Hierin zijn keuzes te maken, elk met voor‐ en nadelen. Dit kan op vele manieren zonder extra groei van wind op land en zon in landschap.
  • Het nu als enige gepresenteerde “illustratieve pakket” waarop de hoofdboodschap van het rapport is gebaseerd, had daarom aangevuld moeten worden met de in de reflectiegroep besproken variëteit aan keuzemogelijkheden in een aantal andere pakketten.
  • Meer Wind op Land is niet de uitkomst van de “klimaatraadpleging” van de TU‐Delft, de vervolgafspraken uit het Klimaatakkoord, de verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen en de NOVI.
  • Wind op land geeft een aanzienlijk hogere CO2 uitstoot dan wind op zee door de lagere vollasturen en de concurrentie met zon op land (het waait vaak op land indien ook de zon schijnt).
  • Opties om de z.g. “maatschappelijke weerstand” (wind op land en zon in weiland) welke de Werkgroep Extra Opgave voorziet uit het Illustratief pakket te halen zijn er voldoende. Ieder van deze opties brengen als zodanig al genoeg op om te kunnen afzien van de door de werkgroep geadviseerde extra opgave wind op land / zon in weiland. Zie ons rapport hier.

Maar de Minister Energie en Klimaat heeft op 16 september 2022 in 1 klap deze wending zelf in gang gezet: er komt tot 2050 tot 70 GW windenergie bij op de Noordzee. Nu is er echt geen reden meer voor toevoegen van wind op land. Zie ons blog hierover.

Door binnen het maatschappelijke debat de nadruk te leggen op “keuzes binnen overvloed” in plaats van “er is schaarste, het is lastig en alles moet”, ontstaat er draagvlak voor de energietransitie en voorkomen we tevens dat mensen onderling tegen elkaar worden uitgespeeld.

Wij verzoeken het Klimaatakkoord, het Ministerie EZK en de Tweede Kamer, om in lijn met de afspraken uit het klimaatakkoord, een aanvullend, geheel onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren (TNO, CE Delft) om te komen tot alternatieve scenario’s, met onder meer de opdracht “Zijn er scenario’s mogelijk waarin, na het halen van de klimaatakkoorddoelstelling (35 TWh hernieuwbaar op land) wordt gestopt met de verdere uitrol wind op land en zon op weiland”. Met deze scenario’s kan vervolgens maatschappelijk de discussie worden aangegaan en daarna een afweging worden gemaakt, wat wel en wat niet.


Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat de overheid aan de voorkeurswens van haar inwoners kan voldoen.

Het kan met gemak – met alleen wind op zee en zon op dak.

Op land staat er al genoeg om schade aan leefomgeving en gezondheid te veroorzaken

Categorie