Overslaan en naar de inhoud gaan

Het plaatsen van windturbines in Vlaanderen, in strijd met het algemeen belang?

door Rob Rietveld

Het plaatsen van Windturbines in Vlaanderen, in strijd met het algemeen belang?

Ook in Vlaanderen wordt er gekeken naar de manier waarop windenergie wordt gerealiseerd. Er is veel overeenkomst met de Nederlandse situatie. Ook daar speelt het verdrag van Aarhus, de vraag of de wetgeving niet dmv een MER getoetst moet worden en of de regels wel volgens de EU richtlijnen zijn. Hier de brief hierover van onze Belgische tegenhanger aan bestuur en politici:

9 maart 2020

Geachte burgemeesters, schepenen, afdelingen milieu en RO, gemeenteraadsleden,

Geachte andere belanghebbenden,

Staan we niet voor een dagelijks groter wordende uitdaging wat betreft het gaan kunnen voldoen aan de door Europa opgelegde klimaatdoelen voor 2030 en 2050? Die taak zal door de lidstaten zelfstandig ingevuld gaan worden. Er dient dus een onderbouwde keuze gemaakt te kunnen worden tussen de verschillende methoden/alternatieven.
Europa legt daarom op dat de lidstaten het door de Unie aangereikte instrumentarium moeten gebruiken, namelijk milieuonderzoek en milieurapportage op planniveau, de plan-MER dus.  Daarin is het alternatievenonderzoek een belangrijk instrument naast de inventarisatie van alle effecten op mens en milieu. Ook dienen burgers tijdig objectief geïnformeerd worden over de verschillende oplossingen, betrokken worden en hun medebeslissingsrecht kunnen uitoefenen op het moment dat alle opties nog op tafel liggen (Verdragen van Aarhus en Espoo, VN).
Dat blijkt helaas in de praktijk consequent niet het geval ten aanzien van de energievoorziening.

Heeft men zelfs de Europese plan-MER richtlijn uit 2001 nooit omgezet naar de eigen wetgeving, volgens De Standaard op 6 maart?

Het windturbine kader (Vlarem II en de omzendbrieven) is gebaseerd op sterk verouderde aannames, wat politiek niet op tijd is gesignaleerd en het staat ter discussie.

De Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie concludeerde in zijn advies op 3 maart 2020 dan ook dat ons windturbinekader onwettig is.

Dit kan verregaande consequenties hebben voor de uitbouw van onshore windenergie in Vlaanderen.
Zal dit ook gevolgen krijgen voor bestaande windturbines?
We wachten nog op het definitieve arrest van het Hof.
Vlaanderen geeft vreemd genoeg aan nog vijf jaar gewoon door te willen met het vergunnen van windparken onder een vernietigde wetgeving die bovendien volstrekt ongeschikt blijkt voor de huidige generatie grote windturbines.
Maar het gaat niet alleen om de wetgeving, de ruimtelijk omvorming van grote delen van Vlaanderen naar energielandschappen vol windturbines wordt momenteel eveneens structureel zónder voorafgaande plan-MER uitgevoerd.  
Is het wenselijk dat Vlaanderen, zoals Wallonië, bij gebrek aan geschikte dus ook de minder geschikte locaties nog gaat invullen met windturbines gebruikmakend van een (vernietigde) wetgeving waarvan de normen nooit onderworpen zijn geweest aan een passende milieubeoordeling zoals Europa dat opdraagt?

Dit conflicteert in hoge mate met de Europese richtlijnen die de lidstaten opleggen een 'hoog niveau van milieubescherming' te garanderen.

Wanneer Vlaanderen er inderdaad in slaagt het van de rechter gedaan te krijgen om nog vijf jaar zo door te mogen, is een deugdelijke nieuwe milieuwetgeving dan nog nodig?  Zullen zeer grote groepen Vlamingen voor onbepaalde duur blootgesteld gaan worden aan nooit onderzochte gezondheidsrisico's waar o.a. de Hoge Gezondheidsraad  al in 2013 en de WHO in 2018 voor waarschuwde?
Dit is een absurde en te vermijden situatie.
De vergunningsbevoegdheid wil de regering bij gemeenten gaan neerleggen, het is dus zaak dat ook die de bijbehorende problemen tijdig signaleren.
Serieuze twijfels bestaan over de vraag óf windturbines, verbonden met het net, wel een maatschappelijk belang kunnen dienen.
De gebruikelijke projectmatige milieurapportage toetst aan wetgeving die niet voldoet en daarnaast mogelijk onwettig is.
Commerciële, formele, screeningsnota's en project-MER's missen bovendien de vereiste onpartijdigheid.  Het Hof heeft België daarover herhaald op de vingers getikt (Handboek Milieueffectrapportage-recht 2016, Die Keure).
De plan-MER, georganiseerd door de overheden, wordt door de EU opgelegd om voorafgaand lokaal de juiste vragen te stellen en zo de gehele milieu-impact op mens en dier te onderzoeken, dus vooraleer er vergund wordt. 

We willen daarom graag uw aandacht vragen voor de nota in bijlage: 'Het plaatsen van windturbines in Vlaanderen, in strijd met het algemeen belang?'.
 Leefbare Energie Vlaanderen heeft zich tot taak gesteld om een persistent kennishiaat in te vullen in overleg met andere Europese overkoepelende burgerplatforms en onafhankelijke specialisten in deze materie.

 Hoogachtend,

 Leefbare Energie Vlaanderen, denktank en burgerplatform, steeds in samenspraak met ASBL Vent de Raison/WindmetRedelijkheid, de NLVOW, DEI, Vernunftkraft en andere internationale burgerplatforms

 https://windmolenklachten.be/de-tekortkomingen-van-vlarem

 P.S.

Ter staving van het item over de Europese emissiehandel en de mankerende toegevoegde waarde van meer windstroom op het net wat betreft de globale CO2-reductie, vindt u hieronder tevens een link naar de visie:  'Een Duurzame Energievoorziening voor België', die op 14-1-2020 gepresenteerd werd door interdisciplinaire denktank van de KU Leuven, Metaforum.

https://www.kuleuven.be/metaforum/docs/pdf/wg_78_n.pdf

Categorie