Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe komt EZK nou op Arcadis ?

door Inhoudsbeheer12

De hele wereld van omwonenden van windturbines staat verbaast over de brutaliteit van Arcadis met het EZK. Het NLVOW leest mee met de wording van een rapport rondom Afstandsnormen en gezondheid van omwonenden. De kwestie gezondheid is daarin geheel verdwenen, tegen de betreffende tweede kamer-motie in. De inhoud van een eindconcept laat verdacht veel invloed van de wens tot behoud van windenergie-op-land zien. Hetzelfde is oorzaak van een zeer begrensd onderzoeksvoornemen (NRD) in de m.e.r. Windturbinebepalingen.

Eerder al wezen we op volgens ons gekleurde onderzoeken van Arcadis over geluidshinder van windturbines. Ze zijn lid van de NWEA, een belangenvereniging van de windbranche, die tot doel heeft Wind-op-land te bevorderen. Ook het Rijk (hier Ministerie EZK en Ministerie IenW) is een belangrijke broodheer, die je niet zomaar verspelen wil. Lees hier wat Arcadis zelf vindt van haar opdrachten:

24 NOVEMBER 2021 | NIEUWSBERICHT
Arcadis helpt rijk met windturbinebepalingen leefomgeving

Arcadis draagt bij aan een verbetering van de windturbinebepalingen leefomgeving en stelt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een strategische milieueffectrapportage (planMER) op.

Het Europese Hof deed recentelijk een instructie dat er een milieueffectstudie gemaakt moest worden voor milieuregels bij een windmolenpark in België. Onze Raad van State bevestigde deze uitspraak bij de aanvraag voor een uitbreiding van een windmolenpark in Delfzijl. Een uitspraak met verstrekkende gevolgen. Bestaande procedures voor vergunningen voor windparken op land zijn lastiger te doorlopen als deze niet op de windturbinebepalingen in het Activiteitenbesluit kunnen ‘leunen’.

Het op gang houden van de vergunningverlening van windparken is van groot maatschappelijk belang. Lokale overheden mogen weliswaar zelf de motivering van milieunormen opstellen en gebruiken als toetsingskader [ Red. ALLEEN NA EEN MER ]. Maar om dit te vergemakkelijken moet er zo snel mogelijk een robuust en juridisch houdbaar toetsingskader komen.

Het Activiteitenbesluit met daarin de eisen waaraan windmolens moeten voldoen dateert van 2008. Het PlanMER waar Arcadis nu voor heeft getekend draagt bij aan het herijken van algemene regels voor windturbines op land. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere geluid, slagschaduw en externe veiligheid. [Red. MAAR NIET GENOEMD: GEZONDHEIDSEFFECTEN en NIET GENOEMD: LEEFOMGEVING ]

‘Nederland staat voor grote uitdagingen rondom de energietransitie’, zegt Frans Dotinga. ‘We moeten kunnen doorgaan met de aanleg van windmolenparken op land. Dit alles moet natuurlijk binnen de wettelijke kaders gebeuren. De normen voor onder meer geluid en gezondheid waren juridisch niet voldoende afgehecht, maar inmiddels zijn er ook nieuwe inzichten. Ik vind het dan ook een grote uitdaging om met het rijk te werken aan juridisch herstel bij de totstandkoming van de windturbinebepalingen en inhoudelijke update daarvan. Met dit strategische planMER kunnen we helpen om de doelen rondom de energietransitie te realiseren en tegelijkertijd zorgen voor milieubescherming voor burgers.’

De milieubescherming voor burgers is het enige doel van de EU-Richtlijn 2002/49/EG over omgevingslawaai ( “In het kader van het beleid van de Gemeenschap dient een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu te worden bereikt en één van de na te streven doelstellingen is de bescherming tegen geluidshinder”), en diverse WHO publicaties o.a. 2011 en 2018 (“gezondheid is een toestand van volledige fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte. Daarom moet een hoge mate van hinder veroorzaakt door omgevingslawaai worden beschouwd als een van de milieu‐gezondheidsgevaren". Alternatieven voor transitiedoelen zonder hinder voor mensen en leefomgeving zijn er zat, zie ons Moratorium Wind-op-Land, gebaseerd op uitsluitend overheidsdata.

Maar EZK en Arcadis werken innig samen om de windbranche op gewenst niveau te houden. Hoe bestaat het dat de Ministeries openlijk kiezen voor uitvoering door een bureau als Arcadis ? Het kenmerk van een ingenieursbureau is immers dat ze problemen van hun broodheer oplossen, terwijl hier de afstand van de onafhankelijke wetenschap nodig is. Het NLVOW pleit voor overnieuw beginnen aan Afstandsnormen en m.e.r. Windturbinebepalingen met een andere schrijvende partij, zonodig uit het buitenland.

Arcadis bedoelt het goed in jaarrapport 2020

Bestanden
Categorie