Overslaan en naar de inhoud gaan

Over voortgang rapport Afstandsnormen EZK - Arcadis

door Inhoudsbeheer12

Update voortgang na 3e klankbordsessie:

  • Onze resterende opmerkingen zijn nauwelijks verwerkt...zie downloads

Arcadis maakt in opdracht van het Ministerie EZK een rapportage die antwoord moet geven op vragen die zijn gesteld in de motie Erkens-Leijten van al afgelopen 15 juni 2021. De NLVOW vindt ook dat de invulling van die motie nu eens gereed moet komen.

De NLVOW is ingegaan op de uitnodiging van het Ministerie EZK en Arcadis om deel te nemen aan klankbordsessies bij de invulling van het in de motie gevraagde onderzoek. Dit ondanks of juist vanwege de niet-onafhankelijkheid van Arcadis en het gebrek aan (nieuw) onderzoek naar gezondheidseffecten en leefkwaliteit, waarom de motie wel vraagt.

Na de 1e klankbordsessie hebben we bericht via deze pagina. In de 2 nu gevoerde klankbordsessies is vrijwel uitsluitend het DEI en de NLVOW aan het woord geweest. De NLVOW is in een reactie met 97 punten ook schriftelijk ingegaan op de opbouw en de inhoud van de voorliggende rapportconcepten (zie download hieronder)

Op te veel plaatsen werd bij ons een allergie wakker gemaakt over een denkstijl die de overheid, de windindustrie en de bijbehorende adviesbureaus zich nu al meer dan 10 jaar eigen hebben gemaakt. Het is daarentegen verbazend hoe diverse overheden en instellingen, maar ook de NWEA zich in de klankbordsessies stilhouden, alsof het toehoorders zijn. Ongemerkt lijkt dit de vrees te bevestigen dat er informeel veel overlegd wordt tussen partijen en we weer een poging meemaken om voldoende ruimte en plaatsingsmogelijkheden voor wind op land mee moeten maken. Een extra bespreking op 24 februari over die 97 punten, van NLVOW met EZK en Arcadis, is dan ook voor een belangrijk deel gegaan over de “bubbels” waarin partijen zich bevinden en waardoor omwonenden een afstand voelen tot hetgeen de overheid c.s. kennelijk als normaal beschouwen. Gezegd moet worden dat zo begrip is gegroeid voor elkaars belevingen.

Er lijkt nu aanleiding voor het rapport om alles te brengen onder EU en WHO Richtlijnen, die prudent de vermindering van hinder en gezondheidseffecten daarvan centraal stellen. Een inventarisatie door Arcadis van Europese geluids- en afstandsnormen laat zien dat er een chaos van geluids-eenheden bestaat, en ook (Nederlandse) dosis-effectrelaties zijn verre van betrouwbaar. Verder geeft het gebruik van Lden ruimte aan planmakers en exploitanten tot een al gaande praktijk van oneigenlijk ruimte nemen voor meer hinder dan Europees wenselijk is. We hopen dat Arcadis de gemaakte opmerkingen zal verwerken in een komende 3e concept rapportage.

In het gesprek van NLVOW met EZK en Arcadis zijn nog de volgende afstemmingen gemaakt:

  • De termen “onderzoek naar de effecten op gezondheid en leefkwaliteit” gaat uit de rapporttitel, en verklaard zal worden dat de motie met dit rapport maar half beantwoord gaat worden.
  • Er komt een eerste hoofdstuk over prudente doelstellingen t.a.v. lawaai en hinder in de Europese Richtlijnen en de WHO.
  • Er komt een vermelding van de betrekkelijkheid van geluidsberekeningen en de gehinderden-relaties, waarbij de politiek een prudente houding moet kunnen innemen
  • De NLVOW krijgt de tijd voor de door haar in opdracht gegeven “second-opinion” door een ander geluidstechnisch bureau
  • Er komt, met name op verzoek van het DEI, een 3e klankbordsessie over een 3e concept eindrapportage van Arcadis, gepland 29 maart 2022
  • NLVOW krijgt gelegenheid voor het schrijven van een “nawoord” in het rapport, maar NLVOW weet nog niet of zij daarvan gebruik zal maken.

Al met al heeft de NLVOW de indruk dat een luisterend oor geboden wordt door EZK/Arcadis en de omwonden zo een maximaal mogelijke inbreng hebben op de beoogde rapportage. Het gaat er uiteindelijk toch om dat de Tweede Kamer een helder antwoord krijgt op de gestelde vraag over wat ook in het buitenland als veilige afstandsnormen wordt gezien. Intussen ziet de NLVOW dat veel omringende landen kozen voor een “heldere afstandsnorm” van (meer dan) 1000m vanaf welke woning ook. Als deze optie politiek gesproken ook voor Nederland de zorgplicht in zal vullen, is het volgens NLVOW te overwegen om een combinatie toe te voegen van

  • een beperkte toename ten opzichte van het oude niveau van achtergrondgeluid
  • een achtervanger van immissiemetingen in Laeq (niet in Lden).

Wat niet in het rapport zal worden opgenomen is dat de NLVOW vindt dat het recht om verstoken te blijven van de hinder van windturbines nabij je woning de beoogde energietransitie in het geheel niet in gevaar brengt, doordat ons Nederlandse gebied zich uitstrekt tot zelfs een groter oppervlak in de Noordzee, met 0% gehinderden…. Dat moet dan misschien in het “nawoord”….

1000m afstand

Categorie