Overslaan en naar de inhoud gaan

Persbericht maart 2013

door Inhoudsbeheer11

Perbericht

 

28 maart 2013


Utrecht, 28 maart 2013

Evenwichtige afweging van belangen
Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) opgericht

Met een publicatie in Elsevier treedt de kersverse Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) op 28 maart 2013 naar buiten. De NLVOW wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met industriële windturbines en windparken in hun omgeving.

Niet omdat de NLVOW tegen windenergie is – wèl om meer gewicht te geven aan de belangen van omwonenden in de besluitvorming over de bouw van windturbines en windparken. “NIMBY” is voor ons geen diskwalificatie, want wij zijn trots op onze achtertuin en het Nederlandse landschap.

Evenwaardige belangen
Waar het ons om gaat, is een meer evenwichtige afweging van belangen. Waarin die van omwonenden niet worden afgedaan als eigenbelang, maar als evenwaardig aan de belangen van investeerders en grondeigenaren. Het gaat niet alleen om landschap en cultuur of om techniek en winsten – het gaat ook om mensen.

Windenergie als middel
De NLVOW is geen actiegroep, maar zal wel actiegroepen steunen. Zoals de NLVOW ook individuele personen steunt als zij in verzet komen tegen plannen en projecten voor windturbines. Maar daarbij zal de NLVOW handelen naar wat zij preekt: een evenwichtige benadering en dus ook oog voor de noodzaak van duurzame energie. Als windenergie daartoe bijdraagt, dan moet er ruimte komen voor windturbines en windparken, ook op land en ook in de achtertuin van mensen. Op een faire en eerlijke manier en niet als een manier om (veel) geld te verdienen. Windenergie is geen doel, maar een middel. Het gaat dus niet enkel om het behalen van financieel voordeel, maar om de bijdrage van windenergie aan het verlagen van de CO2-uitstoot en aan het in de praktijk brengen van een beter klimaatbeleid.

Vereniging
De NLVOW is een vereniging van leden. De statuten formuleren de doelstellingen als volgt:
1.    Omwonenden te ondersteunen bij het behartigen van hun belangen op het vlak van windenergieprojecten.
2.    Omwonenden te informeren over de mogelijkheden om in verzet te komen tegen windenergieprojecten
3.    Het bevorderen van acties en maatregelen om te verzekeren dat overheden de rechten en belangen van omwonenden respecteren;  
4.    Het informeren van politici en bestuurders over de voor- en nadelen van windenergie, in het bijzonder in relatie tot duurzame energie; en 
5.    Het leveren van een op kennis en feiten gebaseerde bijdrage aan het maatschappelijk debat over de voor- en nadelen van windenergie. 

Op basis van feiten en kennis
Een belangrijke zinsnede in de statuten is dat de NLVOW een bijdrage wil leveren “op basis van kennis en feiten”. En dus niet op basis van ideologie of eigenbelang. Dat voor de NLVOW de belangen van omwonenden centraal staan, doet daar op geen enkele wijze afbreuk aan.

Startconferentie
Op vrijdag 31 mei 2013 organiseert de NLVOW een startconferentie in Utrecht. Tijdens deze conferentie zullen diverse sprekers uit buiten- en binnenland hun kennis en (zowel positieve als negatieve) standpunten ten aanzien van windenergie presenteren. Het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst wordt afgesloten met een politiek forum, waarbij woordvoerders van verschillende politieke partijen aanschuiven. dhr. René Leegte (VVD), dhr. Paulus Jansen (SP), dhr. Machiel de Graaf (PVV) en mevr. Carla Dik-Faber (CU), hebben hun medewerking hieraan al toegezegd.

NLVOW als organisatie
De NLVOW is gevestigd in Utrecht. Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
•    Prof. dr. Albert Koers; Voorzitter
•    Ir. Wouter Vogelesang; Secretaris
•    Maurice Bakker, MBA; Penningmeester
•    Henno Dasselaar, BCom; Bestuurder
•    Ing. Edwin van Stam; Bestuurder

De heer Rob Rietveld, BBA; treedt op als directeur ad interim. 
Telefoon: 06-46375095. Email: rob.rietveld@nlvow.nl. Website: www.nlvow.nl


 

Categorie