Overslaan en naar de inhoud gaan

Persbericht Windturbinebepalingen

door Inhoudsbeheer12

GNOEG IS GENOEG

Waarom gaat de overheid stiekum en onnodig door met nog meer windturbines op land ? Met elkaar (Rijk, Provincies, gemeenten) is afgesproken in het Klimaatakkoord dat er een hoeveelheid duurzame energie-opwek moet zijn in het jaar 2030. Het PBL stelt dat daaraan al is voldaan met vergunde en gesubsidieerde projecten per begin 2023. Dan is het ondemocratisch dat het Rijk de NP-RES geheel laat begaan met verdergaande vermeende noodzaak voor projecten. Gemeenten nemen dat over als verdergaande opdracht om meer duurzame energie te plaatsen. Sommige Provincies menen dat zij plannen voor zon op land mogen vervangen door meer wind op land tegen het RES-principe in. Dit komt ook tot uiting in het concept van nieuwe Windturbinebepalingen, waarin het Rijk de normen zo stelt dat er nog veel ruimte op land voor nieuwe windturbines zou moeten overblijven. En Minister Jetten draait het om, hij wil die (extra) initiatieven van onderaf zo graag een plaats geven. Zo draait de molen rond. Maar het is nu wel GNOEG in dit volle land.

Op land staat er al genoeg om schade aan leefomgeving en gezondheid te veroorzaken

GNOEG is GENOEG - De onvrede over het concept nieuwe Windturbinebepalingen is groot, in heel het land. NLVOW sloot zich hierover aan bij een grote groep lokale groepen, die elk hun zienswijzen hebben ingediend. Tezamen hebben we de verontwaardiging over zoveel invloed van de windlobby en de overmatige en uitdijende ambities van de overheid verwoord in een persbericht. 

 

Persbericht

 

Datum:  20 november 2023

 

GNOEG IS GENOEG [1]… niet nog meer windturbines op land!

Wat is er aan de hand?

Bestaande milieunormen voor windturbines voldoen op dit moment niet aan Europese wet- en regelgeving. Door gerechtelijke uitspraken in 2021 werd de Rijksoverheid gedwongen haar huiswerk over te doen. De EU SMB-richtlijn geeft immers aan dat garanties voor de gezondheid van burgers in de breedste zin worden getoetst en vooraf met wetenschappelijke zekerheid moeten worden vastgesteld.

Het Rijk heeft nu nieuwe concept-normen opgesteld, die 12 oktober j.l. ter inzage zijn gekomen. Maar die nieuwe “Windturbinebepalingen” voldoen niet aan de Zorgplicht in de milieuwetgeving en zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  

Wat zien we gebeuren?

De minister zegt dat de normen zijn aangescherpt en wekt daarbij de indruk dat er minder overlast zal komen van windturbines. Echter, de realiteit is dat het nieuwe ontwerpbesluit de burgers en leefomgeving nog minder bescherming biedt dan de onrechtmatige oude normen. Het Ontwerpbesluit geeft namelijk als extra aan dat lokaal naar meer geluidhinder kan en mag worden afgeweken van deze normen, mits dit goed gemotiveerd wordt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft aan dat deze mogelijkheid voortkomt uit de sterke behoefte om nog meer windturbines op land te kunnen blijven plaatsen.

Het Rijk heeft bovendien opnieuw selectief gewinkeld in beschikbaar onderzoek naar gezondheidsschade door windturbines. Het vereiste milieubeleid, dat burgers en het milieu moet beschermen, wordt daarmee vervormd door onnodige doelstellingen van duurzame opwek van elektriciteit  Want de doelstellingen voor wind-op-land volgens het Klimaatakkoord en de RES-2030 zijn  eind 2023 al volledig gehaald. En er zijn vele alternatieven voor “schone en duurzame” energie voorhanden, terwijl er zonodig voldoende ruimte is voor wind op zee.

De MER en de concept-normen voldoen dus niet aan de SMB-Richtlijn van de EU. Maar het “ontwerpbesluit” wordt als Algemene Maatregel van Bestuur ingevoerd, zodat het alleen in de Eerste Kamer behandeld hoeft te worden. De burger, de gezondheid en de leefomgeving hebben het nakijken, de windenergie-sector vaart er wel bij.

Wij vinden het “GNOEG”
Wij zijn verontwaardigd en onthutst over de wijze waarop de Rijksoverheid er opnieuw voor kiest om burgers en het milieu onvoldoende te willen beschermen. Wij hebben daarom een landelijk netwerk gevormd om hier tegenwicht aan te bieden. En het handelen van de overheid zo nodig en waar mogelijk juridisch aan te pakken.

Burgers hebben recht op wet- en regelgeving die bescherming biedt aan mens, dier en milieu, in een schone, gezonde leefomgeving. Dat is wat we in Europa met elkaar afgesproken hebben. De overheid creëert op deze manier haar eigen tegenstand, en dat vinden we nu wel GNOEG. 
Daarom roepen wij politieke partijen nu op het “Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving” kritisch te beoordelen.

 

Einde Persbericht

Dit is een gezamenlijk persbericht van NLVOW, Windalarm, Omwonenden app-groep Windturbines Nederland, Stichting Tegenwind Nederland en vele lokale actiegroepen, stichtingen en overige omwonenden van windturbines in het land. Met elkaar vertegenwoordigen zij een groep van 130 partijen tegen windturbines op het land. En vele duizenden verontruste en benadeelde omwonenden, van Den Helder tot Limburg en van Groningen tot Zeeland.

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot:

Gerrit Bulten                                                                                                            Wilco Alteveer                                                              

Lid NLVOW – Woordvoerder drie samenwerkende                                         Tegenwind Nederland                 

actiegroepen Ede, Veenendaal en Ederveen-De Klomp

en vertegenwoordiger Omwonenden app-groep Windturbines

Nederland

Telefoon :  06 53 14 80 09                                                                                    Telefoon: 06 50 52 35 92

E-mail    : gbulten@live.nl                                                                                 tegenwindnederland@gmail.com               

 

[1] Dit verwijst naar de titel van het boekje van Wim Daniels

Bestanden
Categorie