Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorheen de staatssecretaris

door Inhoudsbeheer12

In het afgelopen halfjaar werd het Ministerie EZK sterk wisselend bemand. Nu er rust is, toch even terugkomen op wat zij schreef.

Reactie van de NLVOW op de brief van 6 juli 2021 van staatssecretaris Yesilgoz-Zegerius aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris geeft aan dat er geen besluiten meer genomen kunnen worden op basis van de algemeen bindende voorschriften uit het Abm en de Arm. Want er moet eerst een Milieu-Effect-Rapportage worden opgesteld en daarvoor rekent de staatssecretaris voor zichzelf 1,5 a 2 jaar nodig te  hebben. 

Tot zover klopt het. Maar de staatsecretaris lijkt de tweede kamer niet op alle punten goed te hebben geïnformeerd.

Onjuist 1
Maar, zegt ze, de gemeenten kunnen nu zelf met voorschriften komen. Iets verder in de brief denkt ze dat de gemeente dat wel kan in 26 weken. Dit is echter vragen om problemen, want ook daarin voorgestelde normen en voorschriften moeten worden gebaseerd op eigen onderzoek naar effecten en op die vele literatuur, en wel in een echte Plan-m.e.r..

Onjuist 2
Onterecht stelt de staatssecretaris verder, dat de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2020 alleen zou gaan over windparken, en dat (gemeenten) voor 1 enkele of een groep van 2 windturbines nog terug zou mogen vallen op het Activiteitenbesluit. Terwijl de voorschriften daarin golden voor "het in bedrijf hebben van een (1) windturbine". Dit alles zorgt slechts voor extra zaken bij de bestuursrechters.

Onjuist 3
Over de bestaande parken vergeet zij te melden dat een onderdeel van het Nevele-arrest (die uitspaak van het Europese Hof) nog iets heel duidelijk zegt.  De nationale autoriteiten- en dus ook rechters- moeten alles doen om rechtsgevolgen van een onrechtmatig eerder besluit ongedaan te maken [1]. We overzien nog niet wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Sluiten of stilleggen van bestaande windturbineparken ? [2]

Onjuist 4
Schrijnend is de mededeling dat er voor gemeenten met vragen een help-desk komt en voor de getroffen burgers helemaal niets. Terwijl juist die jarenlang monddood zijn gemaakt.

Onjuist 5
Over de voortgang naar de doelstelling van het Energieakkoord (2013) schrijft de staatssecretaris op 14 juli 2021 nog een extra brief aan de Tweede Kamer. In deze “Monitor Wind op Land” vergelijkt zij de (verwachte) realisatie van windenergie op land met verouderde afspraken, en verzuimt de hoeveelheid energie uit zon mee te tellen naar de doelstelling van 35 TWh op land, voor beide typen energieparken samen. Mede doordat de overheid (bewust ?) telkens een jaar achterligt in gegevens en bijvoorbeeld niet de al verleende SDE++ subsidies meetelt, verzuimt zij te melden dat de doelstellingen Klimaatakkoord 2030 nu reeds zijn behaald [3]. In dat Klimaatakkoord is afgesproken dat als dit bereikt is er dan geen wind op land meer vergund zal worden.

Krijgen omwonenden nu meer stem ?
Deze tweede brief vermeldt wel dat het RIVM een kennisbasis gezondheid in relatie tot wind op land is op gaan bouwen. Maar daarmee worden nog steeds niet de omwonenden gehoord en centraal gesteld, zodat de staatssecretaris het voor mogelijk houdt dat de algemene regels uit de Abm en Arm wellicht kunnen worden gehandhaafd. Nu al blijkt RIVM geen mensen gehoord te hebben die om reden van hinder van windturbines zijn verhuisd. Is het nu zo’n moeite om een algemeen belang te dienen zonder het belang van omwonenden weg te duwen ?

Maar we eindigen positief: er is ruimte voor u om tot uw recht te komen. Het NLVOW informeert haar leden hierover nu al op haar website, en biedt de overheden aan bij te dragen aan de beoogde milieu-effectrapportages.
 

Bestanden
Categorie