Overslaan en naar de inhoud gaan

Beste Gemeenten en Provincies: Gebruik toch die Gedragscodes !

door Inhoudsbeheer12

De NLVOW werkte mee aan Gedragscodes voor Wind en voor Zon op Land, samen met veel organisaties. Deze Gedragscodes hangen samen met werkwijzen in proces, participatie en plan, zoals in het Klimaatakkoord is bedoeld en overeengekomen. Gemeenten kunnen die gedragscodes voorschrijven, maar denken daar niet altijd aan. Zo blijven er "slechte voorbeelden" van participatie en parken komen !

Bestanden

Nederlandse Vereniging van Omwonenden WIndturbines

 

 

 

 

Brief aan 
Alle Gemeenten in Nederland, T.a.v. Gemeenteraad, college B&W, Commissie: duurzaamheid
18 januari 2022

Onderwerp: Wind- en zonnepark en geothermie projecten – gebruik gedragscode

Geachte gemeenteraad en college van B&W,


Ik benader u uit naam van de NLVOW met dit schrijven om onze grote zorg uit te spreken over het toepassen van gedragscodes bij de realisatie van projecten in het kader van de energietransitie.
Als NLVOW komen wij op voor de belangen van de omwonenden. Wij staan ze bij tijdens processen en geven advies. Daarnaast zetten wij ons ervoor in dat de marktpartijen (maar ook lokale energiecoöperaties) zich netjes gedragen bij het realiseren van projecten. Na een lastig begin met windenergie als eerste, hebben de verschillende brancheorganisaties eigen gedragscodes opgesteld. Voor windenergie, zonne-energie en geothermie zijn er nu gedragscodes. Bij veel gedragscodes zijn wij betrokken en bij zon en wind hebben wij deze zelfs medeondertekend.

Wij zien een gedragscode als een minimale eis waaraan voldaan moet worden. Wat ons betreft mag het vaak wel ietsjes meer zijn. Voor de windenergieprojecten hebben wij dan ook wel eens onze eigen gedragscode opgesteld die duidelijk meer afspreekt en biedt voor de omwonenden. Onze gedragscode gaat ook verder dan de afspraken tussen de marktpartijen en de omgeving, het appelleert ook aan de rol en invulling die door de overheid moet worden ingevuld.
Een gedragscode is bindend voor de bij die brancheorganisatie aangesloten partijen. Indien een partij niet is aangesloten bij een brancheorganisatie die de gedragscode onderschrijft, dan is deze partij ook niet gehouden om de gedragscode op te volgen. Hier zit dan ook onze zorg en de reden van dit schrijven aan u met een verzoek. Een gedragscode kan vergeleken worden met een CAO als minimaal pakket dat geboden wordt maar helaas kan een gedragscode niet zoals bij een CAO algemeen bindend worden verklaard.

Wij verzoeken u om het naleven van de gedragscode als verplichting op te nemen in het toetsingskader (of hiervoor zelfs een toetsingskader vast te stellen) van uw gemeente of provincie waardoor deze ook van kracht wordt voor de niet bij de branche aangesloten bedrijven en organisaties.

Daarnaast zouden we u willen vragen om, als u toch een toetsingskader heeft of gaat opstellen, deze te verrijken met aanvullende eisen. Hiermee kunt u vooruitlopen om de landelijke normering en regelgeving. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 Vastleggen dat zodra de techniek dit toelaat, vliegtuigdetectie toe te passen om verlichting op het windpark uit te kunnen zetten indien dit niet nodig is. Hiermee kan achteraf alsnog afgedwongen worden om dit toe te passen, dan wel dat het geen gunst is vanuit de ontwikkelende partij
 Verder invulling en vorm van het participatieproces, zowel procesmatig als financieel. Hiermee kunt u zeggenschap regelen voor de omgeving tijdens realisatie zowel voor inpassing, lokaal eigenaarschap (is nu een advies en geen eis in het Klimaat Akkoord als omgevingsafspraken.
 Klachtenregistratie en handhaving. Een hekel, en vaak frustrerend punt voor de omwonenden.
 Monitoring beleving (en gezondheid) van de omgeving, inclusief het bepalen van een referentiemoment (o-meting)

Er zijn veel punten waar hieraan gedacht kan worden. Er zijn ook al veel voorbeelden in Nederland van Omgevingsovereenkomsten als goede voorbeelden waar punten uit te halen zijn. Als u hier meer over wil weten, verstrekken wij u graag deze informatie en/of gaan hierover het gesprek met u aan.

Hoogachtend,
R.L. Rietveld
NLVOW – www.nlvow.nl
Email: rob.rietveld@nlvow.nl
Email algemeen: info@nlvow.nl

Categorie