Overslaan en naar de inhoud gaan

NRD voor nationale windturbine-bepalingen

door Inhoudsbeheer12

Na het wegvallen van de normen voor windturbines in het Activiteitenbesluit, is de overheid gestart met het door de Raad van State op 30 juni 2021 nodig geachte milieu-effectonderzoek (m.e.r) naar te stellen algemene regels voor geluid en andere hinder van windturbines. Zo'n m.e.r. begint met een Startnotitie, nu vaak NRD genoemd (Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de te maken MER).

 

Een NRD wordt ter visie gelegd, zie hier of de download hieronder. Dat is vrijwel het enige moment dat burgers inspraak hebben op het MER. De eindversie ligt bij een toekomstig besluit van de regering om normen vast te stellen, en zal dan ter visie worden gelegd. Maar het is dan de vraag of de regering dan nog opmerkingen meeneemt in haar te nemen besluit AMvB over Windturbinebepalingen, want daarop zal vanuit de Awb geen burgerbezwaar of -beroep bij aan de orde zijn (zou alleen de overheid binden...). Het is dus van groot belang dat ook onze leden en collega belangengroepen een zienswijze op dit NRD hebben ingediend. Nu maar afwachten of de tips en adviezen daarin netjes worden verwerkt in een z.g. Zienswijzennota... 

Het NLVOW heeft twee zienswijzen vanuit de vereniging ingediend, zie hieronder. Verder is er een concept van Albert Koers voor leden beschikbaar, via deze link

Opmerkelijk is dat het Ministerie EZK alweer gekozen heeft voor Arcadis voor het uitwerken van deze m.e.r.. Over de verdenking van partijdigheid wegens omzetafhankelijkheid is al geschreven inzake de Motie Erkens Leijten. Reden te meer om ook hier op te letten op de aanpak en woordkeuzen van het voorliggende NRD.  En zoals betoogd rond de Cmer, stuur je best een kopie van je zienswijze aan de Commissie voor de m.e.r., info@commissiemer.nl, o.v.v. "Kopie Zienswijze NRD windturbinebepalingen".

Categorie